Opintotuki

Opiskelijan toimeentulosta löydät kattavasti tietoa Kelan sekä Jyväskylän yliopiston opintotukilautakunnan sivuilta.

Opiskelijan tuet muuttuvat elokuusta 2017 alkaen. Jatkossa opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta sekä yleisestä asumistuesta. Kaikista opiskelijan tukien muutoksista löytyy kattavasti tietoa osoitteesta: kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset

 

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä on 1.8.2017 alkaen enintään 250,28 e/kk. Opintotukikuukausien kokonaismäärä riippuu opintojen aloitusajankohdasta sekä tutkinnon laajuudesta. Kaikkien opintotukea nostavien opiskelijoiden on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana ja lisäksi 5 opintopistettä per tukikuukausi. 1.8.2011 ja sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille opintotuki myönnetään kaksiportaisesti ensin kandidaatin tutkintoon ja myöhemmin maisterin tutkintoon.

 

Opintolainan valtiontakaus myönnetään automaattisesti kaikille opintorahaa saaville. 1.8.2017 alkaen maksuhäiriömerkintä ei ole enää este opintolainan valtiontakauksen saamiselle. Opiskelijat jotka haluavat nostaa lainaa hakevat sitä suoraan pankistaan. Opiskelijan ei tarvitse toimittaa pankille opintotukipäätöstä, vaan pankki saa takauksen tiedot sähköisesti suoraan Kelalta. Opintolaina on maksettava takaisin. 1.8.2014 jälkeen ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa aloittaneet voivat saada määräajassa valmistuessaan opintolainahyvityksen (http://www.kela.fi/opintolainahyvitys). Selvitä pankista opintolainasi ehdot ja takaisinmaksun aikataulu.

 
1.8.2017 alkaen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Yleinen asumistuki on ympärivuotinen etuus, joka ei ole yhteydessä opintosuoritusten määrään eikä kuluta opintotukikuukausia. Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus ja sen määrään vaikuttavat ruokakunnan koko, hyväksyttävät asumismenot sekä asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan yhteenlasketut tulot. Yleistä asumistukea täytyy muistaa hakea opintotuen lisäksi erikseen niin, että yksi henkilö hakee tukea koko ruokakunnan puolesta. Lisätietoa: www.kela.fi/yleinen-asumistuki

 

Omien tulojen vaikutus opintotukeen ja yleiseen asumistukeen

Opiskelijan tulee itse huolehtia, että tulot eivät ylitä opintotuen tulorajaa. Vuosituloraja, eli se kuinka paljon saa tienata opintotuen lisäksi, määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta opintotukea on nostanut kalenterivuoden aikana. Jokaista tukikuukautta kohden tuloa voi olla 660 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohden 1 970 euroa. Tulot voi ansaita milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa. Tulot otetaan huomioon ennen veroja, ja tulovalvonnassa huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Valvonta tehdään kalenterivuosittain jälkikäteen vahvistetun verotuksen perusteella. Opintotuen vuositulorajoja korotetaan vuodesta 2018 alkaen. Korotuksen suuruus perustuu palkkakehitykseen, ja uudet tulorajat ovat tiedossa vuoden 2017 loppupuolella.

 
Opiskelija voi korottaa vuositulorajaansa palauttamalla vapaaehtoisesti jo maksettua opintotukea tai peruuttamalla opintotukeaan. Tuen palautus on opiskelijalle edullinen vaihtoehto, sillä Kelan takaisinperinnässä liikaa maksettu tuki peritään takaisin 7,5 % korotuksella. Korkeakouluopiskelija saa tukikuukaudet uudelleen käytettäviksi ilman eri pyyntöä, kun hän maksaa opintorahan vapaaehtoisesti takaisin samansuuruisena kuin on sen saanut. Vuositulorajaa korotetaan vain, jos liikaa maksetut opintorahat on palautettu kokonaisuudessaan tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

 
Yleisen asumistuen tulovalvonta eroaa opintotuen tulovalvonnasta ja asumistuessa tulojen muutoksista tulee ilmoittaa jos ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Kela tarkistaa asumistuen vuoden välein, jos sitä ei ole syytä tarkistaa aikaisemmin, esimerkiksi ruokakunnan muuttuneen tilanteen takia.