Opintotuki

Opiskelijan toimeentulosta löydät kattavasti tietoa Kelan sekä Jyväskylän yliopiston opintotukilautakunnan sivuilta.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotukea voidaan myöntää tuen tarpeessa olevalle päätoimiselle opiskelijalle enintään 55 kuukaudeksi. Opiskelijan tulee suorittaa opintoja keskimäärin vähintään 5,5 opintopistettä tukikuukautta kohden.

1.8.2011 alkaen uusien opiskelijoiden opintotuki myönnetään kaksiportaisesti: Opintotuki myönnetään ensin kandidaatin tutkintoon ja myöhemmin maisterin tutkintoon. Tämä koskee opiskelijoita, jotka on otettu 1.8.2011 tai myöhemmin opiskelijavalinnan kautta opiskelemaan ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa.

Asumislisä on verotonta tuloa ja se on suurimmillaan 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumismenoja huomioidaan kuitenkin enintään 252 euroon asti. Opintotukilain uudistuksen jälkeen myös pelkän asumislisän nostaminen kuluttaa tukikuukausia. Opiskelijat, joilla ei ole oikeutta asumislisään (esim. asunto on oma), voivat selvittää mahdollisuutensa yleiseen asumistukeen.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään 1.8.2011 alkaen automaattisesti kaikille opintorahaa saaville. Opintolainaa haetaan pankista, mikäli opiskelija haluaa lainaa nostaa. Opiskelijan ei tarvitse toimittaa pankille opintotukipäätöstä, vaan pankki saa takauksen tiedot sähköisesti suoraan Kelalta. Opintolaina on maksettava takaisin. Selvitä pankista opintolainasi ehdot ja takaisinmaksun aikataulu. Lainojen ehtoja ja korkoja kannattaa vertailla!

Omien tulojen vaikutus

Opiskelijan tulee itse huolehtia, että tulot eivät ylitä opintotuen tulorajaa. Vuosituloraja määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta opintotukea on nostanut kalenterivuoden aikana. Jokaista tukikuukautta kohden tuloa voi olla 660 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohden 1 970 euroa. Tulot voi ansaita milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa.

Tulot otetaan huomioon ennen veroja, ja tulovalvonnassa huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Valvonta tehdään kalenterivuosittain jälkikäteen vahvistetun verotuksen perusteella.

Opiskelija voi korottaa vuositulorajaansa palauttamalla vapaaehtoisesti jo maksettua opintotukea tai peruuttamalla opintotukeaan. Tuen palautus on opiskelijalle edullinen vaihtoehto, sillä silloin opiskelija välttyy takaisinperinnältä, jossa tuki peritään takaisin 15 prosentilla korotettuna. Kun tukea palauttaa vapaaehtoisesti, tukikuukaudet saa uudestaan käytettäväksi.