JYYn kyläyhteisöjen voimaannuttamishanke Bijoliyassa Intiassa

*Please see below for information in English*

JYY ja intialainen Bal Rashmi Society (BRS) tekevät tärkeää työtä Bijoliyan kyläyhteisöissä, Rajasthanissa. Maaliskuussa 2010 käynnistyneen projektin kohteena ovat yhteisöjen naiset, nuoret ja lapset, joiden kautta pyritään voimaannuttamaan koko kylää. Suuri osa Bijoliyan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Keskimääräiset tulot ovat noin 100 rupian (noin 1,5 €) luokkaa päivässä. Elämiseen tarvittavista hyödykkeistä kuten puhtaasta vedestä ja asuintiloista on jatkuva pula. Valtaosa asukkaista on luku- ja kirjoitustaidottomia. Myös ympäristö tarjoaa omat haasteensa, sillä alue on karua ja kuivaa sekä osa kylistä on tieverkoston ulkopuolella. Valtiolla on alueella muutamia yksittäisiä kehitysohjelmia, mutta kyseiset ohjelmat eivät tavoita syrjäisimpien kylien asukkaita.

Projektin tavoitteet ovat seuraavat:

 • Lisätä tietoisuutta ja osallisuutta, jotta kyläläiset voisivat parantaa omia olosuhteitaan
 • Lisätä yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta kylissä
 • Antaa tietoa terveyteen liittyvistä asioista
 • Kannustaa ja tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä
 • Parantaa perheiden toimeentuloa ja alentaa naisten työttömyyttä
 • Parantaa naisten itsetuntoa ja asemaa yhteisöissä
 • Tukea valtion työntekijöiden ja kyläyhteisöjen yhteistyötä

Tavoitteisiin pyritään erilaisten aktiviteettien keinoin. Tärkeimmät aktiviteetit ovat:

 • Naisten ryhmät
 • Mikroluotot naisille
 • Nuorten koulutus ja vapaaehtoistoiminta
 • Lasten kesäleirit
 • Kyläkokoukset
 • Palveluntarjoajien lisäkoulutus (mm. terveydenhoitajat, opettajat)
 • Paikallishallinnon edustajien lisäkoulutus

Ulkoministeriön rahoittaman hankkeen ensimmäinen vaihe ajoittui vuosille 2010-2012. Toinen vaihe alkoi vuonna 2013 ja kesti 2015 loppuun saakka. Vaikka Ulkoministeriön rahoittama hanke päättyi, JYY jatkaa yhteistyötä Bal Rashmi Society:n kanssa myös vuonna 2017. JYYn kehitysyhteistyösektori järjestää erilaisia tapahtumia ja näiden tapahtumien tuotolla tukee BRS:n toimintaa.

Tue sinäkin JYYn ja BRS:n yhteistä projektia

Projektia voit tukea

 • ostamalla kehy-lounaslippuja Ilokiven ruokalassa
 • maksamalla vapaaehtoinen kehy-maksu JYYn jäsenmaksun yhteydessä tai erikseen JYYn tilille Nordeaan (IBAN: FI30 1581 3000 0339 35, BIC/SWIFT: NDEAFIHH). Jos maksat kehy-maksun erikseen, kirjoita viestikenttään ”kehy JYY”. Kehy-maksun summa lukuvuonna 2016-17 on 5.50 € / 9.50 €.
 • ostamalla JYYn Hyvää tekevän lahjan
 • järjestämällä erilaisia tapahtumia (eg. leivonta myynti, hyvänttekeväisyysjuoksu tai jooga)

Keräyslupa

 • Keräysluvan saaja: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)
 • Keräysluvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus
 • Keräysluvan numero: RA/2017/226
  Myönnetty: 1.3.2017
 • Keräyksen toimeenpanoaika: 1.3.2017-31.12.2017
 • Keräysalue: Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus ja aika: Varat käytetään Bal Rashmi Societyn Bijoliyan kyläyhteisöjen voimaannuttamishankkeeseen, joka jatkaa terveyden ja koulutuksen edistämistä sekä ihmisten omien oikeuksien vahvistamista vähemmistöryhmien joukossa Pohjois-Intian Rajasthanissa. Hankkeen tavoitteena on voimaannuttaa köyhimpiä ja syrjäisempiä kyläyhteisöjä elinoloja parantamalla. Varat käytetään osittain keräyksen toimeenpanoaikana ja viimeistään keräysluvan päättymistä seuraavana vuonna.

Hankkeen koordinaattorit:

Tesfaye Nigusu ja Tiia Pitkänen  | jyy.dev.coop.project@gmail.com

JYY´s Village Empowerment project in India

JYY and Indian Bal Rashmi Society (BRS) are doing important work in the village communities of Bijoliya in Rajasthan, India. The project started in March 2010 and aims to empower the women, youth and children and the whole village communities. A large part of the population in Bijoliya lives below the poverty line. Average income is around 100 rupees (about €1.5) per day. The region suffers from lack of basic necessities, such as clean water and living quarters. The majority of the population is illiterate. Moreover, the environment offers its own challenges; the region is dry and barren and many of the villages are not connected by roads. The government runs development programs for such village communities, however these programs do not reach the most remote villages and the inhabitants of Bijoliya.

The project has the following aims :

– To increase the awareness and participation of the villagers in order to improve their own circumstances
– To develop a sense of community and responsibility-sharing in the villages
– To provide information on health-related issues
– To encourage and support children and young people to attend school
– To improve family income and reduce unemployment among women
– To improve women’s self -esteem and status in communities
– To support the cooperation between government employees and the local communities

These aims are pursued through a variety of activities. The main activities are :

– Women’s groups
– Microcredit loans for women
– Training of village youth volunteers and government service providers
– Discussion groups for adolescent girls
– Community meetings in the villages
– Educational support for children

The first phase of the project ran between 2010-2012. The second phase began in the year 2013 and lasted until the end of 2015. Although the project supported by the Ministry for Foreign Affairs has ended, JYY continues its work with Bal Rashmi Society also in 2017. The subcommittee of development cooperation organizes various events and supports BRS with the income that it earns through these events.

Support the JYY Development cooperation project!

 • Buy Development cooperation-lunchtickets at the Ilokivi cafeteria (tickets with an additional Dev-cooperation fee)!
 • Drop your coins into the donation boxes in Sonaatti restaurants
 • Add a voluntary Development cooperation payment to the annual Student Union Fee! It is also possible to pay the voluntary fee separately to JYY’s account in Nordea (IBAN: FI30 1581 3000 0339 35, BIC / SWIFT: NDEAFIHH). If you pay the voluntary fee separately, please use the reference ”kehy JYY”. The amount of the  voluntary development cooperation payment in the academic year 2016-17 is 5.50 € or 9.50 €.
 • Donate an alternative gift to your friends or yourself!
 • Do your internship with our project in India!

Collection permit

 • The permit holder: the Student Union of the University of Jyväskylä (JYY)
 • Permit Issuing authority: the National Police Board
 • Collection Permit Number: RA/2017/226
 • Issued: 1/3/2017
 • Implementation period:  1.3.2017-31.12.2017
 • Collection area: the territory of Finland excluding the Åland Islands

Use of the collected funds and use of time: The funds raised are used for JYY’s Bijoliya village community empowerment project, which will continue promoting health and education as well as strengthening human rights in minority groups (such as Dalits and tribes) in Rajasthan, northwestern India. The project in Bijoliya village communities aims to empower the poorest and most remote communities by improving their living conditions. The funds will be used during the collection period and no later than one year after the collection period.

For more information, don’t hesitate to contact us! The project co-ordinators are:

Tiia Pitkänen ja Tesfaye Nigusu | jyy.dev.coop.project@gmail.com