JYYn tapahtumaohjeistus keväälle 2021

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta kokosi tämän ohjeistuksen järjestöille ja yhteistyökumppaneille  tapahtumien toteuttamiseen ja niihin osallistumiseen keväällä 2021. 

Noudata viranomaisten suosituksia ja ohjeita 

Tässä ohjeistuksessa on huomioitu Jyväskylän yliopiston (JYU), Aluehallintoviraston (AVIn), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP), Jyväskylän kaupungin sekä Opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) tämänhetkiset (25.1.) ohjeistukset ja suositukset. Ohjeistusta päivitetään tilanteen muuttuessa. Tällä hetkellä poikkeuslaki ei ole voimassa, joten viranomaiset antavat ohjeita ja suosituksia tapahtumien toteuttamiseen. Ohjeistuksilla ja suosituksilla pyritään turvaamaan kaikki toiminta ja kaikkien terveysjoten suosittelemme niiden noudattamista kaikissa tapahtumissa. 

Turvallinen työskentely- ja opiskeluympäristö muodostuu meidän jokaisen vastuullisella ja turvallisella toiminnalla. Huolehdithan siis osaltasi turvallisuudesta.  

Tämän ohjeistuksen ovat koonneet Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tapahtumatuottaja Laura Partamies sekä hallituksen kulttuurivastaava Akseli Ekola, joilta voi kysyä lisätietoja. Heidän yhteystietonsa löytyvät dokumentin lopusta. 

Tällä hetkellä voimassa olevat suositukset 

Aluehallintovirastot antavat tartuntatautilain mukaiset määräykset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä.  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 17.12.2020 antamallaan päätöksellä kieltänyt koko toimialueellaan yli 10 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Aluehallintovirasto on lisäksi asettanut näitä osallistujamääriä pienempien tilaisuuksien järjestämisen edellytykseksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antaman ohjeen noudattamisen.

Nämä rajoitukset ovat voimassa 8.2.2021 saakka.

Tautitilanteen vuoksi tietyillä alueilla on voimassa tiukempi rajoitus. Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. 

Jyväskylän kaupunki suosittelee, ettei tammi-helmikuun aikana järjestettäisi yli 10 hengen yksityistilaisuuksia. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Lisäksi kaupunki suosittelee, että yleisötilaisuuksista osallistujamäärästä riippumatta edellytetään turvavälit, käsihygienia ja ruuhkaryppäiden syntyminen esimerkiksi jonottaessa. Kaupunki suosittelee asukkaitaan myös välttämään matkustamista koronan leviämisvaiheen alueille.

Tilaisuuksissa ja julkisilla paikoilla noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Tarkoituksena on varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää koronavirustartuntojen leviäminen mm. seuraavilla toimenpiteillä: 

 • Tapahtumassa on huolehdittava 1-2 metrin turvaetäisyydestä ja se tulee säilyttää koko tilaisuuden ajan. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään missään vaiheessa tilaisuutta. 
 • Järjestäjän täytyy ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 
 • THL ja Jyväskylän kaupunki suosittaa vahvasti kasvomaskien käyttöä julkisissa tiloissa 
 • Osallistu tapahtumiin vain terveenä. Jos olet oireinen tai sairas, jää kotiin. 
 • Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi. 

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta ja suunnitella tapahtuma niin, että se noudattaa näitä ohjeita. Yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestäjä vastaa siitä, että tilaisuus järjestetään osallistujille turvallisella tavalla. 

Huomioi tapahtuman järjestämisessä, että yksityistilaisuuksia sekä anniskeluravintoloita koskevat erilaiset velvollisuudet, joita tulee soveltaa tapahtuman järjestämisessä. Varmista aina tilaisuuden erityispiirteitä koskevat määräykset tapahtumapaikan vastaavalta tai viranomaiselta. 

 Hallitus suositteli, että etätöitä jatketaan kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista ja Jyväskylän kaupunki suosittelee myös, että etätyöt ovat ensisijainen vaihtoehto ja työpaikalle tullaan vain välttämättömästä syystä. 

Jyväskylän yliopiston voimassa olevat suositukset

Jyväskylän yliopiston pääsääntöisenä tehtävänä on opetuksen järjestäminen ja työntekijöiden sekä opiskelijoiden terveyden turvaaminen.  

Kampuksella toteutettavassa opetuksessa uudet aloittavat opiskelijat ovat etusijalla. Poikkeuksena tähän ovat kansainväliset maisteriohjelmat, joissa uusien opiskelijoiden orientaatio toteutetaan etänä niille opiskelijoille, jotka eivät pääse koronapandemiasta aiheutuvien viranomaisrajoitusten vuoksi Suomeen opintojen alussa. KV-maisteriohjelmissa varaudutaan koko syyslukukauden kestävään etäopiskeluun. 

Lukuvuosi 2021 on aloitettu siten, että opetus toteutetaan etä– ja pienryhmäopetuksena huomioiden opiskeltavan aiheen vaatimukset sekä varmistaen kaikille laadukas opiskelu turvallisessa opiskelu- ja työympäristössä. Jatkavien opiskelijoiden opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Yliopisto tarjoaa tehostettua opintojen ohjausta kampuksella sekä verkon välityksellä. 

Yliopisto on linjannut, että laajoja tapahtumia tai tilaisuuksia ei järjestetä yliopiston tiloissa vaan ne toteutetaan verkossa tai siirrettäisiin toiseen ajankohtaan.  

Lisäksi yliopisto on linjannut, että kaikki yliopiston sisäisien sekä sidosryhmien kokoukset tulisi toteuttaa etäkokouksina ja että kaikkiin kokousiin on tarjottava etäyhteysmahdollisuus. 

Jyväskylän yliopisto suosittelee yliopistoyhteisöä noudattamaan turvallisuutta edistäviä periaatteita myös vapaa-ajalla. Kaikki tilaisuudet, joissa kokoontuu ihmisjoukkoja ja joissa ei voida noudattaa turvallisia etäisyyksiä, sisältävät riskin viruksen leviämiseksi. 

Kampuksella järjestettävät tapahtumat, työskentely, ulkopuoliset sekä harrastustoiminta 

Ainejärjestöjen huvi- tai iltatilaisuuksia, kuorojen eikä harrasteryhmien toimintaa järjestetä yliopiston tiloissa toistaiseksi. Epidemiatilanne ei mahdollista harrastustoiminnan (kuten liikunta ja kulttuuri) avaamista loppuvuoden aikana kampuksella. Turvallisia vaihtoehtoja kartoitetaan ja tilannetta katsotaan uudelleen tammikuun alussa. 

 Jyväskylän yliopisto on varautunut tilanteeseen hankkimalla maskeja opiskelijoille ja henkilöstölle. Lähiopetustilanteissa opettaja jakaa opiskelijoille maskit opetuksen alkaessa. Muuten kampuksella toimiessa käytetään itse hankittuja maskeja. 

Turvallisuusohjeiden toimenpiteitä ovat hyvä käsihygienia, turvavälit, sairastaminen kotona sekä koronatestiin hakeutuminen pienissäkin oireissa sekä maskien laaja käyttösuositus. 

Yliopiston itseopiskelutilat ovat toistaiseksi taas itseopiskelukäytössä. Tiloissa opiskellessa on tärkeää muistaa turvavälit (1,5-2 metriä) ja toimia hygieniaohjeistuksen mukaisesti. Myös erikseen myönnetyt opiskelijoiden kulkuoikeudet (mm. FennicumMusica, ainejärjestötilat, studiotilat, varastot) ovat taas käytössä. Tilojen käyttäjät vastaavat itse turvavälien ja hygieniaohjeiden toteutumisesta. Vahtimestarit suorittavat kierroksillaan pistokokeita.  

Tietokoneluokat ovat auki rajoitetuilla henkilömäärillä: noin puolet paikoista on käytössä. Tietokoneluokkia varustetaan kertakäyttöliinoilla ja pesuaineella ja käyttäjät pyyhkivät käyttämänsä koneen ennen ja jälkeen käytön. 

Yliopisto ei vuokraa tilojaan ulkopuolisille toimijoille syyslukukauden aikana. Siivousta on tehostettu keskittämällä resursseja lattiapintojen puhdistamisen sijasta kosketuspintojen puhdistamiseen. 

Turvallisuudesta tiedottaminen 

 • Viestikää selkeästi ja näkyvästi tapahtumaturvallisuudesta ja keinoista, joilla sitä ylläpidetään 
 • Reagoi viranomaisten antamiin suosituksiin, myös jos ne muuttuvat kesken tapahtuman suunnittelun tai toteutuksen 
 • Tehkää tapahtuman nettisivuille oma turvallisuusosio 
 • Kiinnittäkää huomiota sisäiseen viestintään työryhmänne välillä. Välttäkää tilannetta, jossa yhden järjestäjän sairastuminen estäisi koko tapahtuman toteutumisen. 
 • Ottakaa jo ennen tapahtumaa yhteyttä viranomaisiinjos tarve vaatii. Esimerkiksi jos tapahtuman yhteensopivuus koronasuositusten kanssa askarruttaa, asiasta on hyvä tiedustella viranomaistahoilta. Viranomaisten kanssa käyty keskustelu on hyvä tiedottaa myös eteenpäin. 
 • Muistakaa tiedottaa myös ohjeita siitä, kuinka osallistujan on toimittava, mikäli hän huomaa itsellään koronaoireita tapahtuman jälkeen.  

Viestintä ja julkisuus 

Hyvin viestittynä tapahtumien turvallisuus ja varotoimet lisäävät osallistujien turvallisuudentunnetta, pienentävät mahdollista tartuntariskiä ja tapahtuman järjestäjien riskiä saada tapahtumasta osakseen negatiivista julkisuutta.  

Jos tapahtuma järjestetään huolimattomasti tai varotoimista viestitään huonosti, on suurempi riski että tauti pääsee leviämään tapahtumassa.  

Aina leviämistä ei voi estää parhaallakaan suunnittelulla, joten jo suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa huomioon toimintatavat tilanteessa, jossa joudutaan viestimään mahdollisista altistumisista. 
Jos tapahtumassa tulee paljon korona-altistumisia ja/tai -tartuntoja, myös media todennäköisesti kiinnostuu asiasta. Etukäteen kannattaa suunnitella miten toimitaan tällaisessa tilanteessa, eli ketkä muotoilevat vastauksen medialle ja ketkä ovat vastuussa tiedottamisesta. Järjestöt voivat pyytää JYYltä apua myös näissä tilanteissa. 

Apua jaksamiseen 

Epävarma koronatilanne aiheuttaa turhautuneisuutta ja lisääntyvää huolta. Älä jää yksin huoliesi kanssa ja kannusta myös läheisiä toimijoitasi kertomaan avoimesti koronan nostattamista tuntemuksista. Vertaistuki on tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeää. Myös mm. Nyyti ry ja oppilaitospappi auttavat.

JYYn suositukset tapahtumien järjestämisessä 

 • Tapahtumiin osallistutaan vain terveenä! Jos olet sairas tai oireinen, jää kotiin lepäämään.  
 • Turvaväleistä huolehditaan niin arkitilanteissa kuin tapahtumissakin. Tapahtumajärjestäjän täytyy huolehtia, että turvavälejä on helppo ylläpitää. Tapahtuman osallistujan tulee myös itse pyrkiä pitämään tarvittavia turvavälejä kanssaosallistujiin. 
 • Käsihygieniasta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Pese kädet aina tilaan tullessasi saippualla ja vedellä tai käytä käsidesiä. 
 • Yksi ja aivasta oikein eli kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi. Huolehdi myös, että nenäliina heitetään käytön jälkeen roskikseen. 
 • Noudata viranomaisen maskisuositusta julkisilla paikoilla, missä turvaväliä ei pysty pitämään. Huolehdi myös, että maski hävitetään oikeaoppisesti. 
 • Kerää mahdollisuuksien mukaan listaa tapahtumaasi osallistuvista henkilöistä (nimi, puhelinnumero, sähköposti) tartuntaketjujen jäljittämiseksi. Jos tapahtumassasi oleva henkilö ilmoittaa jälkikäteen, että hänellä on ilmennyt koronaoireita, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen. 
 • Huomioi tapahtumasi luonne, reunaehdot, osallistujamäärä ja paikka sekä niihin liittyvät rajoitukset. Kysy neuvoa JYYn asiantuntijoilta ja viranomaisilta, jos asia tuntuu epäselvältä. 
 • Huomioi, että esimerkiksi ulkotiloissa pysytteleminen ja päihteettömyys edesauttavat turvaväleistä ja muista turvallisuustekijöistä huolehtimista. 
 • Jos tapahtuman järjestämisessä ei voida noudattaa tai voidaan noudattaa vain osittain viranomaisten tai tapahtumapaikan asettamia ehtoja, kannattaa tapahtuman järjestämisen mielekkyyttä pohtia. JYY suosittelee, että tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa altistetaan turhille lähikontakteille, tulisi olla kokonaan järjestämättä. 
 • Huomioi toiset, kun järjestät tapahtumia. Mieti tapahtumaa myös riskiryhmäläisten näkökulmasta ja muista normaalit saavutettavuuteen liittyvät seikat. 

Linkkejä 

Yhteystietoja 

Laura Partamies
JYYn tapahtumatuottaja
tapahtumatuottaja@jyy.fi
+358 45 137 1961
 

Akseli Ekola
JYYn
hallituksen kulttuurivastaava
akseli.ekola@jyy.fi  

Matti Väätäinen
Jyväskylän seurakunnan oppilaitospappi
matti.vaatainen@evl.fi
+358 50
 594 8167