Voimassa 1.1.2023 alkaen.

Hallitus

I luku
Yleistä

1 § Hallituksen toiminta

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen toiminnassa noudatetaan tätä ohjesääntöä ja yleistä kokouskäytäntöä niiltä osin kuin ylioppilaskunnan säännöissä ei toisin mainita.

II luku
Hallituksen kokoukset

2 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajansa kutsusta. Mikäli vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä hallituksen puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää, on hallitus kutsuttava koolle pyyntöä seuraavien viiden (5) vuorokauden aikana. Hallituksen kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille ja asialista tiedoksi ylioppilaskunnan työntekijöille ja edustajistolle sähköpostilla vähintään kahta (2) vuorokautta ennen kokousta, tai kokouksesta on tiedotettava muuten hallituksen päättämällä tavalla.

3 § Esityslista ja asioiden käsittely

Hallituksen puheenjohtaja laatii yhdessä ylioppilaskunnan toiminnanjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa hallituksen esityslistan, joka hallituksen kokouskutsun mukana lähetetään hallituksen jäsenille. Hallituksen kokouksessa otetaan käsiteltäväksi esityslistalle merkityt asiat sekä sellaiset muut asiat, joita vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä käsiteltäväksi esittää.

Ensimmäistä kertaa käsiteltäväksi otettava asia pannaan pöydälle, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Uudelleen käsiteltävänä oleva asia pannaan pöydälle, jos hallituksen enemmistö niin haluaa. Asia voidaan palauttaa uudelleen valmisteltavaksi hallituksen enemmistön niin halutessa.

4 § Järjestäytymiskokous

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen järjestäytymiskokoukseen viimeistään 10 vuorokauden kuluessa hallituksen toimikauden alusta. Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan ja sopii sisäisestä tehtäväjaosta.

Hallitus voi pitää järjestäytymiskokouksensa ennen toimikautensa alkua. Tällöin järjestäytymiskokouksessa voidaan päättää ainoastaan hallituksen sisäiseen järjestäytymiseen liittyvistä asioista.

5 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

6 § Läsnäolo- ja puheoikeus

Hallituksen kokouksissa ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja hallituksen jäsenten, toiminnanjohtajan ja toimitusjohtajan lisäksi ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille kokoukseen kutsumilleen henkilöille.

Hallituksen jäsenellä on hallituksen niin päättäessä oikeus osallistua kokoukseen etäyhteydellä niin, että jäsen voidaan tunnistaa.

7 § Sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja

Hallituksen kokouksessa sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja. Heidän ollessa estyneitä valitaan kokoukselle sihteeri.

Hallituksen kokouksessa valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja.

8 § Pöytäkirja

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi läsnä olleet jäsenet, käsitellyt asiat sekä niistä tehdyt ehdotukset, toimitetut äänestykset ja hallituksen päätökset. Kokouspöytäkirjan laatii kokouksen sihteeri.

Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kokouksen pöytäkirjantarkastaja.

9 § Päätöksenteko

Erimielisyyden sattuessa asiat ratkaistaan äänestämällä. Äänestys voidaan suorittaa avoimena hallituksen määräämällä tavalla, ellei puheenjohtaja tai vähintään yksi hallituksen jäsen vaadi sen toimittamista suljetuin lipuin. Se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu, tulee päätökseksi. Äänten jakaantuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt. Vaalit voidaan toimittaa ilman äänestystä, ellei erimielisyyttä ilmene. Erimielisyyden sattuessa toimitetaan vaalit ylioppilaskunnan perussäännön 14 §:n määräämällä tavalla.

10 § Eriävä mielipide

Kokouksessa päättämässä tai esittelemässä olleella henkilöllä on oikeus heti päätöksen toteamisen jälkeen ilmoittaa päätöstä koskeva eriävä mielipiteensä. Jos hän tahtoo saada sen perusteltuna pöytäkirjaan liitetyksi, hänen on annettava se kirjallisena kokouksen sihteerille viimeistään kahden (2) päivän kuluttua hallituksen kokouksesta.

11 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Tarkastettu hallituksen pöytäkirja on pidettävä seitsemän (7) päivän kuluttua hallituksen kokouksesta nähtävänä ylioppilaskunnan keskustoimistossa.

III luku
Yhteisön osallistaminen

12 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Ylioppilaskunnan jäsenillä ja sen piirissä toimivilla järjestöillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan. Hallituksen on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistamisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

13 § Valiokunnat ja työryhmät

Hallitus voi asettaa valiokuntia ja työryhmiä toimintansa tueksi toteuttamaan ylioppilaskunnan strategiaa ja vahvistamaan jäsenistön osallisuutta. Valiokuntien ja työryhmien tehtävät, toimihenkilöt ja kokousmenettelyt määritellään asettamispäätöksessä. Jos asetettu valiokunta tai työryhmä on suljettu, tulee asettamispäätöksessä myös määritellä kyseisen valiokunnan tai työryhmän jäsenet.

Valiokuntien tai työryhmien tapaamisten osalta oletusarvoisesti noudatetaan soveltuvin osin sitä, mitä on säädetty hallituksen kokouksista.

IV luku
Liiketoimintajohtokunta

14 § Liiketoimintajohtokunnan tehtävät

Liiketoimintajohtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 1. käyttää ylioppilaskunnan liiketoiminnan yleistä toimivaltaa niiltä osin kuin se ei kuulu hallitukselle tai toimitusjohtajalle
 2. valmistella hallitukselle ja edelleen edustajistolle ylioppilaskunnan liiketoiminnan ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden asiat sekä erityisesti sijoitustoimintaan, suoraan omistamiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen lainanottoon liittyvät asiat
 3. valmistella JYY-konsernin liiketoimintastrategia tai sen päivitys hallitukselle ja edelleen edustajistolle päätettäväksi
 4. päättää ja panna täytäntöön asiat, joiden päätös-, hallinto- ja toimeenpanovallan edustajisto on hyväksytyn talousarvion puitteissa päättänyt siirtää liiketoimintajohtokunnalle
 5. toimia ylioppilaskunnan kokonaan omistamien tytäryhtiöiden hallituksena osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestysten mukaisesti
 6. päättää edustajiston hyväksymän investointiohjelman puitteissa edustajiston liiketoimintajohtokunnalle antamien valtuuksien mukaisista investoinneista
 7. hyväksyä merkittävät liiketoimintaan kuuluvat sopimukset
 8. muut hallituksen tai edustajiston liiketoimintajohtokunnalle määräämät
  tehtävät

Liiketoimintajohtokunnan asioiden valmistelijoina toimivat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja. Esittelijänä toimii toimitusjohtaja.

15 § Liiketoimintajohtokunnan asettaminen ja jäsenet

Liiketoimintajohtokuntaan valitaan seitsemän (7) jäsentä, joista neljä (4) on
ylioppilaskunnan jäseniä. Johtokunta valitsee puheenjohtajan opiskelijajäsenten keskuudesta ja varapuheenjohtajan asiantuntijajäsenistä. Liiketoimintajohtokunnan jäseniksi voidaan kutsua myös ylioppilaskunnan ulkopuolisia henkilöitä. Ulkopuolisilla jäsenillä tulee olla liiketaloudellista, teknistä ja juridista asiantuntemusta.

Lisäksi JYYn hallituksella on oikeus nimetä keskuudestaan edustaja liiketoimintajohtokuntaan oman toimikautensa ajaksi. JYYn hallituksen edustajalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Puhe- ja läsnäolo-oikeus koskee myös tytäryhtiöiden kokouksia.

JYYn hallituksen jäsen ei voi toimia liiketoimintajohtokunnan äänivaltaisena jäsenenä. Jos liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäsen tulee valituksi JYYn hallitukseen, hänet katsotaan eronneeksi liiketoimintajohtokunnan jäsenyydestä samalla kuin hänen toimikautensa hallituksessa alkaa. Tällöin liiketoimintajohtokuntaa täydennetään lähtökohtaisesti samassa yhteydessä, kun siihen valitaan opiskelijajäseniä uudelle toimikaudelle.

Edustajisto valitsee liiketoimintajohtokunnan jäsenet listavaalilla. Opiskelijajäsenten valinta valmistellaan, kuten ohjesääntö opiskelijaedustajista määrää. Ylioppilaskunnan ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelee ylioppilaskunnan hallitus.

Liiketoimintajohtokunnan toimikaudet ovat kaksivuotisia alkaen valintaa seuravana toukokuun 1. päivänä ja päättyen kahden vuoden kuluttua 30.4.. Jäsenet vaihtuvat porrastetusti vuorovuosin. Mikäli liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäsenen jäsenyys ylioppilaskunnassa päättyy, todetaan hänet eronneeksi liiketoimintajohtokunnasta seuraavan huhtikuun lopussa.

16 § Kokoontuminen ja menettelyt

Liiketoimintajohtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetettävä kolme (3) päivää ennen kokousta. Muilta osin kokoonkutsumisessa noudatetaan hallituksen kokoonkutsumisessa käytettävää menettelyä. Liiketoimintajohtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet liiketoimintajohtokunnan jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Ennen ARA-asuntoihin liittyvää päätöksentekoa liiketoimintajohtokunnan on selvitettävä asukastoimikunnan kanta käsiteltävästä asiasta.

Kokouksessa menetellään muilta osin kuten ylioppilaskunnan hallituksen kokouksessa.

Talous

I luku
Yleistä

17 § Ohjesäännön tarkoitus

Ylioppilaskunnan taloudessa noudatetaan tätä ohjesääntöä sen lisäksi, mitä ylioppilaskunnan säännöissä sekä laissa ja asetuksessa taloudenhoidosta säädetään.

II luku
Talousarvio ja tilinpäätös

18 § Talousarvion laatiminen

Ylioppilaskunnan konsernille laaditaan kalenterivuodeksi talousarvio, joka sisältää ylioppilaskunnan talousarvion sekä tulos- ja osingonjakotavoitteet tytäryhteisöille.

Talousarviossa kullekin kustannuspaikalle annettua määrärahaa saa käyttää vain kyseisen kustannuspaikan menojen kattamiseen. Mikäli kustannuspaikan määrärahaa halutaan käyttää toisen kustannuspaikan hyväksi, tarvitaan muutokseen edustajiston päätös.

Hallituksen on valvottava talousarvion mukaisten määrärahojen käyttöä ja kehitystä. Mikäli varsinaisen toiminnan dimensioiden kustannukset ylittävät 60 %:lla niille myönnetyt määrärahat, on siitä viipymättä tiedotettava ja esitettävä perustelut edustajistolle. Samalla on esitettävä keinot tilanteen korjaamiseksi ja lisätalousarvio edustajiston päätettäväksi.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallitus, toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

III luku
Jäsenmaksu

19 § Jäsenmaksun periminen

Ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi määrätyistä maksuista säädetään ylioppilaskunnan perussäännössä. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruuden vahvistetaan yliopistolaissa määrätyllä tavalla.

Yliopistosta poissaolevaksi ilmoittautuneelta ylioppilaskunnan jäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Toiminnanjohtajalla on oikeus tehdystä anomuksesta myöntää joko osittainen tai kokonaan vapautus jäsenmaksusta, milloin siihen on erityistä syytä tai milloin jäsenmaksun perimiselle ei ole perustetta. Epäselvissä tapauksissa asian ratkaisee ylioppilaskunnan hallitus.

Jos perustutkintoa opiskeleva valmistuu syyskuun loppuun mennessä, hänelle palautetaan anomuksen perusteella hänen maksamansa jäsenmaksu. Vastaavasti palautetaan kevätlukukauden osuus, jos valmistuminen tapahtuu viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Palautusanomukset on jätettävä syyslukukauden osalta viimeistään elokuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden osalta viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

Palautusanomuksista päättää toiminnanjohtaja.

IV luku
Lainanotto

20 § Lainan ottaminen

Lainan ottamisesta päättää edustajisto. Hallituksella on kuitenkin oikeus päättää yhden (1) vuoden aikana maksettavaksi erääntyvistä lainoista ja niitä koskevien vakuuksien myöntämisestä ottaen huomioon, mitä ylioppilaskunnan perussäännössä määrätään. Rahoituslaitosta ja lainojen sekä suojausten ehtoja voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä olemassa olevan lainakannan osalta.

V luku
Laskujen hyväksyminen

21 § Laskujen hyväksyminen

Ylioppilaskunnan johtavat toimihenkilöt hyväksyvät sektorinsa toimintaan liittyvät laskut. Varsinaisen toiminnan laskut hyväksyy toiminnanjohtaja. Mikäli kysymyksessä on toiminnanjohtajalle suoritettava korvaus, niin hallituksen puheenjohtaja hyväksyy kyseisen laskun.

Muut kuin varsinaisen toiminnan laskut hyväksyy toimitusjohtaja tai kiinteistöihin liittyvät laskut myös kiinteistöjohtaja. Mikäli kysymyksessä on toimitusjohtajalle suoritettava korvaus, niin hallituksen puheenjohtaja hyväksyy kyseisen laskun.

VI luku
Omistajaohjaus, sisäinen valvonta ja riskien hallinta

22 § Omistajaohjauksen periaatteet

Ylioppilaskunta toteuttaa konsernissaan ylioppilaskunnassa sovittuja omistajaohjauksen periaatteita, sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan periaatteita.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla ylioppilaskunta omistajana tai jäsenenä vaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjauksella ylioppilaskunta huolehtii siitä, että ylioppilaskunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon ylioppilaskunnan kokonaisetu.

Omistajaohjauksen periaatteiden mukaan laaditulla konserniohjeella huolehditaan ylioppilaskunnan konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjauksesta ylioppilaskunnan tavoitteiden mukaisesti.

23 § Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaisia, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu ja henkilöstön toiminta on vastuullista ja hyvän hallintotavan mukaista.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla:

 • tunnistetaan ja kuvataan ylioppilaskunnan ja ylioppilaskuntakonsernin toimintaan
  liittyviä riskejä
 • arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä
 • määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa toimintojen jatkuvuus ja palvelujen häiriötön tuottaminen. Riskienhallintaa toteutetaan käytännössä säännöllisesti toteutettavilla riskien arvioinneilla. Suuri osa riskienhallintaa toteutuu toimintaprosesseihin sisällytettävinä päivittäisinä valvontatoimenpiteinä ja varmistuksina. Riskien hallinta kuuluu osana strategia- ja talousarvioprosessiin sekä toiminnan suunnitteluun.

Ylioppilaskunnan hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta

Varsinaisen toiminnan ja liiketoiminnan toimihenkilöt

I luku
Toiminta, toimihenkilöt ja johtoryhmä

24 § Ylioppilaskunnan varsinainen toiminta ja liiketoiminta

Ylioppilaskunnan toiminta jakautuu varsinaiseen toimintaan ja liiketoimintaan, jota ylioppilaskunta harjoittaa ylioppilaskunnan liiketoimintana ja konserniyhtiöiden liiketoimintana.

Liiketoiminnan vastuuhenkilö on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla on vastuu liiketoiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä ylioppilaskunnan talousarvion laatimisesta, seurannasta ja toteuttamisesta. Toimitusjohtaja toimii sovittavalla tavalla konserniyhtiöiden hallituksen puheenjohtajana tai toimitusjohtajana ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenenä.

Hallitus vahvistaa toiminnanjohtajan ja toimitusjohtajan tarkemman työnjaon sekä toimivaltaan ja vastuuseen liittyvät määräykset tarvittaessa. Toimitusjohtajalla on oikeus yksin hyväksyä ja allekirjoittaa liiketoimintaan liittyvät tavanomaiset sopimukset ja investointiohjelman mukaiset toimitusjohtajan päätettäväksi annetut investoinnit. Toimitusjohtaja voi kirjallisella päätöksellä delegoida investointeihin, sopimuksiin ja rekrytointeihin liittyviä valtaoikeuksiaan alaisilleen. Toimitusjohtajan kirjalliset delegointipäätökset kirjataan tiedoksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallituksen kokousten valmistelijoina toimivat varsinaisen toiminnan osalta toiminnanjohtaja sekä asiantuntijat ja liiketoiminnan osalta toimitusjohtaja, talousjohtaja, kiinteistöjohtaja sekä liiketoimintajohtokunta.  Esittelijänä ja päätösten täytäntöön panijana toimii varsinaisen toiminnan osalta toiminnanjohtaja ja muilta osin toimitusjohtaja.

25 § Toimihenkilöt

Tämä ohjesääntö koskee ylioppilaskunnan johtavia toimihenkilöitä, toimihenkilöitä ja toimien väliaikaisia hoitajia. Johtavia toimihenkilöitä ovat toiminnanjohtaja ja toimitusjohtaja.

Ylioppilaskunnan toimihenkilöitä ovat ylioppilaskunnan toimistotyöntekijät, varsinaisen toiminnan asiantuntijat ja ylioppilaslehden työntekijät. Edustajisto päättää toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta talousarviossa tai lisätalousarviossa.

26 § Esihenkilöt

Ylioppilaskunnan liiketoiminnan toimihenkilöiden esihenkilönä toimii toimitusjohtaja.
Ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan ja ylioppilaslehden toimihenkilöiden esihenkilönä toimii ylioppilaskunnan toiminnanjohtaja. Ylioppilaslehden toimituksen lähijohtajana toimii ylioppilaslehden päätoimittaja.

Jos hallitus käyttää heille perussäännössä annettua valtaa siirtää toiminnanjohtajan tai toimitusjohtajan sääntömääräisiä tehtäviä suostuvaiselle ylioppilaskunnan työntekijälle, pois luetaan tästä tehtävien siirrosta esihenkilövastuu. Jos toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja on estynyt suorittamaan tehtäviään, siirtyy esihenkilövastuu hallituksen puheenjohtajalle.

Ylioppilaskunnan toiminnanjohtajan ja toimitusjohtajan esihenkilönä toimii ylioppilaskunnan hallitus, jota edustaa hallituksen puheenjohtaja.

27 § Johtoryhmä

Ylioppilaskunnalla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja jäseninä toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja ja talousjohtaja. Lisäksi johtoryhmä voi kutsua kokouksiin muita toimihenkilöitä tarpeen mukaan.

Johtoryhmän tehtävänä on valmistella ylioppilaskunnan hallituksen ja johtoryhmän itsensä antamien toimeksiantojen pohjalta ylioppilaskunnan eri hallintoelimissä päätettäviä asioita. Lisäksi johtoryhmän tehtävänä on seurata ja valmistella ylioppilaskunnan toiminnan kehittämistä. Johtoryhmän kokouksista pidetään kokousmuistiota. Kokousmuistio toimitetaan hallituksen jäsenille.

II luku
Toimen täyttö ja hoito

28 § Avoin toimi

Ylioppilaskunnan avoimena olevat toimet täytetään hakemuksesta. Hakuaika on vähintään seitsemän (7) vuorokautta. Hallitus julistaa toimen haettavaksi ainakin ylioppilaskunnan internetsivuilla. Liiketoiminnan osalta toimitusjohtaja julistaa toimen haettavaksi muiden kuin suorien alaistensa osalta.

Erityisistä syistä ylioppilaskunnan hallitus voi yksimielisellä päätöksellä täyttää toimen kutsumismenettelyllä. Toiminnanjohtajan, toimitusjohtajan ja ylioppilaslehden päätoimittajan kohdalla kutsumismenettelyn käyttämisestä voi kuitenkin päättää vain ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan perussäännössä mainitulla tavalla.

29 § Toimen täyttö

Varsinaisen toiminnan toimihenkilöiden toimen täyttämisestä päättää hallitus toiminnanjohtajan esityksestä. Ylioppilaskunnan liiketoiminnan osalta toimitusjohtajan suorien alaisten toimen täyttämisestä päättää hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Muiden liiketoimintaan kuuluvien toimien täyttämisestä päättää toimitusjohtaja.

Haettavaksi julistettuun toimeen saadaan vakinaiseksi ottaa kutsumismenettelyä lukuun ottamatta vain sellainen henkilö, joka on sitä hakenut ennen hakuajan päättymistä. Toimi voidaan kuitenkin julistaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa pidentää, jos päätöksen haun avaamisesta tekevä taho katsoo ylioppilaskunnan edun sitä vaativan. Jos toimi julistetaan uudelleen haettavaksi, hakuilmoituksessa on samalla mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset tointa täytettäessä huomioon.

Sen varalta, että toimeen valittu ei sitä vastaanota, saadaan toimeen sitä täytettäessä ottaa muu tointa määräajassa hakenut henkilö. Toimi on julistettava uudelleen haettavaksi, mikäli kukaan ei ole sitä hakenut.

Toimi saadaan kuitenkin täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on toimen väliaikainen täyttäminen yhtä vuotta lyhyemmäksi ajaksi.

Voimaantulosäädökset

29 § Voimaantulo

Tämä ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2023 mutta kuitenkin aikaisintaan silloin, kun vuoden 2022 syksyllä tehdyt perussäännön muutokset on vahvistettu.