Opiskelijan toimeentulosta löydät kattavasti tietoa Kelan sivuilta.

Suomessa opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden opintotuki koostuu

Opintotukea ja yleistä asumistukea voi hakea helposti Kelan verkkoasiointipalvelussa.

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä on 1.8.2017 alkaen enintään 250,28 e/kk. Opintotukikuukausien kokonaismäärä riippuu opintojen aloitusajankohdasta sekä tutkinnon laajuudesta. Kaikkien opintotukea nostavien opiskelijoiden on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana ja lisäksi 5 opintopistettä per tukikuukausi. 1.8.2011 ja sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille opintotuki myönnetään kaksiportaisesti ensin kandidaatin tutkintoon ja myöhemmin maisterin tutkintoon.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään automaattisesti kaikille opintorahaa saaville. 1.8.2017 alkaen maksuhäiriömerkintä ei ole enää este opintolainan valtiontakauksen saamiselle. Opiskelijat, jotka haluavat nostaa lainaa hakevat sitä suoraan pankistaan. Opiskelijan ei tarvitse toimittaa pankille opintotukipäätöstä, vaan pankki saa takauksen tiedot sähköisesti suoraan Kelalta. Opintolaina on maksettava takaisin. 1.8.2014 jälkeen ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa aloittaneet voivat saada määräajassa valmistuessaan opintolainahyvityksen. Selvitä pankista opintolainasi ehdot ja takaisinmaksun aikataulu.

1.8.2017 alkaen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Yleinen asumistuki on ympärivuotinen etuus, joka ei ole yhteydessä opintosuoritusten määrään eikä kuluta opintotukikuukausia. Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus ja sen määrään vaikuttavat ruokakunnan koko, hyväksyttävät asumismenot sekä asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan yhteenlasketut tulot. Yleistä asumistukea täytyy muistaa hakea opintotuen lisäksi erikseen niin, että yksi henkilö hakee tukea koko ruokakunnan puolesta.

Omien tulojen vaikutus opintotukeen ja yleiseen asumistukeen

Opiskelijan tulee itse huolehtia, että tulot eivät ylitä opintotuen tulorajaa. Vuosituloraja, eli se kuinka paljon saa tienata opintotuen lisäksi, määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta opintotukea on nostanut kalenterivuoden aikana. Vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 667 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 1 990 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 222 eurolla (vuonna 2018 ja 2019), sinun ei tarvitse perua tai palauttaa tukea eikä maksaa sitä takaisin myöhemmin opintotuen tulovalvonnassa. Tulot voi ansaita milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa. Tulot otetaan huomioon ennen veroja, ja tulovalvonnassa huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Valvonta tehdään kalenterivuosittain jälkikäteen vahvistetun verotuksen perusteella.

Opiskelija voi korottaa vuositulorajaansa palauttamalla vapaaehtoisesti jo maksettua opintotukea tai peruuttamalla opintotukeaan. Tuen palautus on opiskelijalle edullinen vaihtoehto, sillä Kelan takaisinperinnässä liikaa maksettu tuki peritään takaisin 7,5 % korotuksella. Korkeakouluopiskelija saa tukikuukaudet uudelleen käytettäviksi ilman eri pyyntöä, kun hän maksaa opintorahan vapaaehtoisesti takaisin samansuuruisena kuin on sen saanut. Vuositulorajaa korotetaan vain, jos liikaa maksetut opintorahat on palautettu kokonaisuudessaan tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Yleisen asumistuen tulovalvonta eroaa opintotuen tulovalvonnasta ja asumistuessa tulojen muutoksista tulee ilmoittaa jos ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Kela tarkistaa asumistuen vuoden välein, jos sitä ei ole syytä tarkistaa aikaisemmin, esimerkiksi ruokakunnan muuttuneen tilanteen takia.

Muut sosiaalietuudet

Opiskelija voi olla oikeutettu myös sairauspäivärahaan, äitiysrahaan, tai muihin vanhempainetuuksiin. Näitä etuuksia haetaan Kelasta.

Mikäli opiskelija ei saa kesätöitä eikä voi opiskella kesäaikana, hän on tietyin edellytyksin oikeutettu toimeentulotukeen. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Toimeentulotuki on viimesijainen tuki ja tämän vuoksi opiskelijalta edellytetään myös opintolainan hakemista ennen toimeentulotuen hakemista. Jos olet saanut opintolainalle valtiontakauksen ja pankin lainapäätöksen, otetaan opintolainan määrä perustoimeentulotuessa tulona huomioon siltä ajalta, jolle laina on myönnetty. Toimeentulotukeen voi turvautua myös, jos opintotuki on lakkautettu tai opintotukikuukaudet loppuvat kesken tutkinnon suorittamisen.

JYYn vippikassa

Ylioppilaskunnan vippikassa on lainarahasto, josta JYYn jäsen voi saada korkeintaan 500 euron vipin korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi. Lainan vuotuinen korko on 7%, eikä sen nostosta peritä toimitusmaksuja.

Lainaa varten tarvitaan kaksi täysi-ikäistä takaajaa, joiden on oltava Suomen kansalaisia. Lisäksi tarvitaan kaksi eri henkilöä, jotka todistavat takaajien nimet oikeiksi. Yksi ihminen voi kerrallaan olla takaajana korkeintaan kahdessa eri vippilainassa. Lainahakemuslomakkeita saa ylioppilaskunnan keskustoimistosta.

Lisätietoja:
JYYn lainarahasto
Käyntiosoite Vehkakuja 2 B
Avoinna ma-to klo 13–15, pe klo 8–12
Puhelin 014 607 201 (uudet lainat), 014 607 226 (nostetut lainat)
Sähköposti: talous@jyy.fi