Hyväksytty edustajiston kokouksessa 25.11.2018.

I luku
Lehti ja sen tarkoitus

1 §

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta julkaisee Jyväskylän ylioppilaslehti -nimistä lehteä, josta tässä ohjesäännössä käytetään nimeä lehti.

2 §

Lehti on yhteiskunta- ja kulttuuripoliittinen julkaisu ja osa ylioppilaskunnan tiedotustoimintaa. Tiedotusroolissaan lehti keskittyy käsittelemään Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja Jyväskylän muun yliopistoyhteisön näkökulmasta keskeisiä asioita. Lehden yhtenä tehtävänä on käydä monipuolista keskustelua ajankohtaisista opiskelijoita koskevista kysymyksistä.

Lehti huomioi sisällössään erityisesti ylioppilaskunnan keskeiset toimijat, yhdistykset sekä ylioppilaskunnan kanssa samansuuntaiset tavoitteet omaavat toimijat, kuten muut ylioppilaskunnat ja Suomen ylioppilaskuntien liiton. Lehti toimii myös ylioppilaskunnan kannalta mahdollisimman avoimena keskustelufoorumina.

II luku
Päätösvalta

3 §

Ylintä päätösvaltaa lehteä koskevissa asioissa käyttää ylioppilaskunnan edustajisto.

4 §

Edustajistolla on seuraavat lehteä koskevat erityiset tehtävät:

 1. Edustajisto valitsee lehdelle 6-jäseniseen johtokuntaan kalenterivuodeksi viisi jäsentä, joista vähintään yhden tulee olla edustajiston jäsen. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan lehden johtokuntaan yhden jäsenen.
 2. Edustajisto valitsee lehdelle päätoimittajan. Edustajisto vapauttaa päätoimittajan tehtävistään.
 3. Edustajisto vahvistaa lehden talousarvion sekä hyväksyy lehden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hallituksen esityksestä.

III luku
Johtokunta

5 §

Johtokunnan tehtävänä on käyttää päätösvaltaa niissä lehteä koskevissa asioissa, joissa sitä ei ole tämän ohjesäännön, ylioppilaskunnan muiden sääntöjen tai yleisten säädösten mukaan pidätetty ylioppilaskunnan edustajistolle, muille elimille, vastaaville viranhaltijoille tai päätoimittajalle. Johtokunta vastaa toiminnastaan edustajistolle.

6 §

Toimikautensa alussa johtokunta valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudessaan sekä sihteerin.

7 §

Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan tarpeen vaatiessa koolle ja johtaa kokouksia. Kokouskutsut on lähetettävä kirjallisesti viisi (5) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaanlukien. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät päätösasiat. Puheenjohtajan tulee kutsua johtokunnan kokous koolle enintään neljäntoista (14) päivän kuluessa mikäli vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä päätoimittaja tai ylioppilaskunnan hallitus sitä häneltä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme johtokunnan jäsentä, joista yhden tulee olla johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös päätoimittajalla, johtokunnan sihteerillä, toiminnanjohtajalla, ylioppilaskunnan puheenjohtajalla ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalla. Päätoimittaja kutsuu johtokunnan koolle ensimmäiseen kokoukseen tammikuun loppuun mennessä. Kokousten väliaikoina johtokuntaa edustaa sen puheenjohtaja.

8 §

Lehden johtokunnan päätöksistä aiheutuneet toimituskirjat ja lausunnot allekirjoittaa lehden johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja yhdessä päätoimittajan kanssa.

9 §

Lehden johtokunnalla on seuraavat erityiset tehtävät:

 1. Tehdä esitys hallituksen vahvistettavaksi lehden toimitushenkilökunnan palkkaamiseksi.
 2. Määrätä lehden ilmestymispäivät, erikoisnumerot ja painosmäärät lehden talousarvion puitteissa.
 3. Esittää ylioppilaskunnan hallitukselle muutoksia koskien lehden painopaikkaa, ilmoitus- ja tilaushankintoja sekä ilmoitushankintajärjestelmää lehden talousarvon puitteissa.
 4. Seurata aktiivisesti lehden toimintaa ja keskustella päätoimittajan kanssa lehden sisällöistä, painopaikasta ja ilmoitus- ja tilaushankinnoista.
 5. Osallistua talousarvion laatimiseen päätoimittajan kanssa ja laatia siitä esitys hallituksen ja edelleen edustajiston vahvistettavaksi.
 6. Antaa lehden toimintaa ja taloutta koskeva selonteko hallitukselle ja edelleen edustajistolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen lisäksi hallituksen muulloin niin velvoittaessa.

IV luku
Toimitus

10 §

Lehden toimitus koostuu päätoimittajasta sekä lehden vakinaisessa tai määräaikaisessa palveluksessa olevasta muusta toimitushenkilökunnasta. Toimituksen esihenkilönä toimii päätoimittaja. Päätoimittajan esihenkilönä toimii toiminnanjohtaja.

11 §

Toimitus vastaa lehden julkaisemisesta lehden johtokunnan, ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen päätösten sekä tämän ohjesäännön ja ylioppilaskunnan muiden sääntöjen mukaan. Lehden toimituksellisesta sisällöstä vastaa päätoimittaja.

12 §

Päätoimittaja on vastuussa lehden johtokunnalle ja ylioppilaskunnan edustajistolle siitä, että lehden sisältö noudattaa tämän ohjesäännön lehdelle määrittämiä päämääriä ja periaatteita.

V luku
Muita määräyksiä

13 §

Lehden toimituksen henkilökunnan (10 §) tehtävistä ja mainittuun henkilökuntaan liittyvistä muista asioista määrätään tämän ohjesäännön ja ylioppilaskunnan muiden sääntöjen mukaan.

14 §

Jos yksi tai useampi lehden johtokunnan jäsen vaatii käsiteltävänä olevasta asiasta hallituksen päätöstä, näin on meneteltävä.

VI luku
Julkaisusarjan ohjesääntö

15 §

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ylläpitää julkaisusarjaa opiskelijoiden tekemän tutkimustoiminnan tunnetuksi tekemiseksi sekä muutoin tärkeänä pidettävän tieteellisesti tai taiteellisesti ansiokkaan aineiston saattamiseksi opiskelijoiden piiriin.

16 §

Julkaisusarjan eri julkaisut tarkoitetaan pääasiassa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille.

17 §

Julkaisusarjan hallinnosta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittava julkaisusarjan toimitusneuvosto. Edustajisto valitsee korkeintaan neljätoista (14) jäsentä ja hallitus yhden (1) jäsenen. Toimitusneuvoston jäsenistä vähintään puolet tulee olla myös ylioppilaskunnan jäseniä. Toimitusneuvosto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla myös ylioppilaskunnan jäseniä.

18 §

Toimitusneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kevätkokouksessa toimitusneuvosto käsittelee

 1. alustavan tuloslaskelman toimikaudeltaan,
 2. kertomuksen toiminnastaan vuoden aikana sekä yhteenvedon ilmestyneistä julkaisuista, mikäli sitä ei ole aiemmin tehty.
 3. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.
 4. valitsee muut tarpeelliset toimihenkilöt,
 5. käsittelee muut tarpeelliset asiat.

Syyskokouksessa toimitusneuvosto käsittelee

 1. julkaisusarjan toimitussuuntaviivat ja esittää ne hallitukselle,
 2. julkaisusarjan kustannusarvion esitys hallituksen käsiteltäväksi ja edustajistolle esitettäväksi,
 3. tekee hallitukselle esityksen mahdollisesti palkattavista henkilöistä,
 4. käsittelee muut tarpeelliset asiat.

Toimitusneuvosto on päätösvaltainen, jos puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä kokouksessa tai jos viisi (5) toimitusneuvoston jäsentä ja puheenjohtaja ovat läsnä kokouksessa.

Kokouskutsut on lähetettävä viisi (5) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien. Puheenjohtajan tulee kutsua toimitusneuvoston kokous koolle enintään kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa pois lukien lukukausien väliset ajat mikäli vähintään kolme (3) toimitusneuvoston jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

19 §

Jos yksi tai useampi toimitusneuvoston jäsen vaatii käsiteltävänä olevasta asiasta hallituksen päätöstä, näin on meneteltävä.