Hyväksytty edustajistossa 25.10.2018.

I luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Tätä ohjesääntöä noudatetaan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (”JYY”)
omistamassa Kortepohjan ylioppilaskylässä sekä siihen liittyvissä asumiseen,
asukasviihtyvyyteen ja vapaa-aikatoimintaan liittyvissä asioissa.

II luku

Kortepohjan ylioppilaskylässä asuminen

2 §

Kortepohjan ylioppilaskylään valitaan asukkaiksi opiskelijoita tai opiskelijaperheitä.
Etuoikeus valintaan on kuitenkin alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavalla
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenellä, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi
Jyväskylän yliopistoon. Jos hakijana on pariskunta, tulee ainakin toisen täyttää edellä
mainitut ehdot.

Opiskelija-asuntojen asukasvalintaa ja niiden vuokraamista määrittelevät asuinhuoneiston
vuokrauksesta annettu laki ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA)
asukasvalinnan säädökset. Asukkaiden valinnasta päättää JYY Asukaspalvelut.

III luku

Asukkaiden kokous

3 §

Yhteishallinnosta JYYn asunnoissa Kortepohjan ylioppilaskylässä vastaa näiden sääntöjen
ja Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90) puitteissa asukkaiden kokous, jonka
vastuulla on päättää yhteishallintoon liittyvistä asioista vuosittain.

4 §

Asukkaiden kokous kutsutaan koolle vuosittain marras- tai joulukuussa. Kokouksen koolle
kutsumisesta huolehtii tämän säännön luvun IV mukainen asukastoimikunta, tai sellaisen
puuttuessa toimitusjohtajan valitsema henkilö.

5 §

Kutsu asukkaiden kokoukseen tulee toimittaa jokaiseen asuntoon ja ylioppilaskylän
viralliselle ilmoitustaululle. Kutsussa tulee mainita kokouksen aika, paikka ja siellä
käsiteltävät asiat.

6 §

Äänioikeutettuja asukkaiden kokouksessa ovat kaikki yli 18-vuotiaat ylioppilaskylän
vakituiset asukkaat. Lisäksi jokaisella liikekiinteistön ja toimitilan haltijalla on kokouksessa
yksi (1) ääni huoneistoa kohden. Ylioppilaskunnalla ei kuitenkaan ole kiinteistöjen
omistajana äänioikeutta.

7 §

Asukkaiden kokous valitsee järjestäytyessään kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin ja
kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

8 §

Asukkaiden kokous valitsee asukastoimikunnan, johon valitaan vähintään 10 jäsentä
kokousta seuraavalle toimikaudelle. Asukastoimikuntaan ei kuitenkaan voida valita kuin
yksi asukas huoneistoa kohden. Jokainen huoneiston vuokrasopimus käsitellään tässä
omana huoneistonaan.

Asukkaiden kokous päättää, miten asukastoimikunnan jäsenyydestä erotaan ja miten
toimikuntaa täydennetään toimikauden aikana.

9 §

Asukkaiden kokouksen päätökseksi tulee annettujen äänten enemmistön mielipide.
Kokous voi kuitenkin myös päättää, että joku päätös tarvitsee yksimielisen päätöksen,
määräenemmistön tai henkilövaalin osalta suhteellista vaalitapaa noudattaen. Äänten
mennessä tasan ratkaisee henkilövaalissa arpa ja muissa kysymyksissä puheenjohtajan
mielipide.

10 §

Asukkaiden kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja sekä
pöytäkirjantarkastajat ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja lähetetään viipymättä
hyväksymisensä jälkeen JYY Asukaspalveluihin, ja pöytäkirja on tämän jälkeen nähtävillä
JYY Asukaspalveluissa sekä Kortepohjan internetsivuilla.

IV luku

Asukastoimikunta

11 §

Asukastoimikuntaan kuuluu vähintään kymmenen (10) jäsentä, jotka valitsee vuosittain
asukkaiden kokous. Lisäksi JYYn hallitus valitsee keskuudestaan yhden jäsenen
asukastoimikuntaan.

Asukastoimikunta on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on paikalla neljä (4)
äänivaltaista jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.

12 §

Asukastoimikunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan itselleen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat lain
yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90, 14 §) määrittämät valvojan toimet Kortepohjan
ylioppilaskylässä. Valvojan toimessa puheenjohtajan pääasialliset yhteyshenkilöt ovat
toimitusjohtaja, asukasisännöitsijä, kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö.

13 §

Asukastoimikunnan kokousten sihteerinä toimii asukasisännöitsijä tai kokouksen valitsema
henkilö. Asukastoimikunnan esittelijänä toimii kokouksen sihteeri, puheenjohtaja tai
kokouksen valitsema henkilö.

14 §

Asukastoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi. Asukastoimikunnan tulee kokoontua
järjestäytymiskokoukseensa tammikuun aikana. Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle
asukasisännöitsijä.

15 §

Asukastoimikunnan tehtävänä on

  • 1. valvoa kohteen kiinteistöjen käyttöä ja huoltoa,

 

  • 2. tehdä kirjallisia esityksiä kiinteistöjen korjaus- ja muutostarpeista,

 

  • 3. osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto Kortepohjan ylioppilaskylän

 

  • talousarvioon erityisesti asukasviihtyvyyden ja vapaa-ajantoiminnan osalta,

 

  • 4. laatia Kortepohjan ylioppilaskylää ja sen asuntoja koskevat järjestyssäännöt,

 

  • 5. tarkkailla Kortepohjan ylioppilaskylän vapaa-ajantoiminnan budjetin toteutumista,

 

  • 6. järjestää kyläkokouksia, asukastalkoita, vapaa-ajantapahtumia ja –toimintaa sekä

 

  • muuta asukkaiden yhteistoimintaa,

 

  • 7. tarkkailla ja kehittää kerhotoimintaa, sen budjetti- ja tilatarpeita ja tehdä niistä

 

  • tarvittaessa muutosesityksiä,

 

  • 8. päättää harrastus- ja yhteisötilojen käytöstä,

 

  • 9. päättää yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus-

 

  • ja jakamisperiaatteista ja valvoa niiden toteutumista,

 

  • 10. päättää toimivaltansa puitteissa muista asioista, jotka viisitoista asukkaiden

 

  • kokouksessa äänioikeutettua asukasta kirjallisesti katsoo tarpeelliseksi saattaa

 

  • asukastoimikunnan ratkaistavaksi,

 

  • 11. kutsua koolle asukkaiden kokous, kuten tämän ohjesäännön III säännön 5 §:ssä

 

  määrätään

16 §

Asukastoimikunta voi halutessaan perustaa työryhmiä 16 §:ssä mainittujen tehtävien
valmistelua ja toteuttamista varten.

17 §

Asukastoimikunta kokoontuu

  • 1. järjestäytymiskokoukseensa vuosittain tammikuun loppuun mennessä

 

  • asukasisännöitsijän kutsusta,

 

  • 2. puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa,

 

  • 3. milloin kolmekymmentä (30) asukkaiden kokouksessa äänivaltaista asukasta

 

  • kirjallisesti pyytää jotain asiaa asukastoimikunnan käsiteltäväksi

 

  4. mikäli vähintään kolme (3) asukastoimikunnan jäsentä tai JYYn hallitus niin pyytää.

Puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kutsuu
asukastoimikunnan koolle.

Asukastoimikunnan kutsu on lähetettävä vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta
asukastoimikunnan vuosittain päättämällä tavalla. Kokouskutsussa on määriteltävä
kokouksessa käsiteltävät asiat. Asukastoimikunta voi ottaa käsiteltäväkseen asian
kiireellisenä, mikäli läsnäolevien jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä kannattaa.

18 §

Asukastoimikunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus ylioppilaskylän asukkailla,
toimitusjohtajalla, kiinteistöpäälliköllä, teknisellä isännöitsijällä, ylioppilaskunnan
puheenjohtajalla, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalla, toiminnanjohtajalla sekä
asukastoimikunnan puheenjohtajan kutsumilla henkilöillä.

19 §

Asukastoimikunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja
ja pöytäkirjantarkastaja ja jonka varmentaa sihteeri. Pöytäkirja on tämän jälkeen
luettavissa ylioppilaskylän virallisella ilmoitustaululla ja Kortepohjan internetsivuilla.