Voimassa 1.1.2023 alkaen.

I luku
Yleisiä määräyksiä

1 §

Tätä ohjesääntöä noudatetaan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (”JYY”)
omistamassa Kortepohjan ylioppilaskylässä sekä siihen liittyvissä asumiseen,
asukasviihtyvyyteen ja vapaa-aikatoimintaan liittyvissä asioissa.

II luku
Kortepohjan ylioppilaskylässä asuminen

2 §

Kortepohjan ylioppilaskylään valitaan asukkaiksi opiskelijoita tai opiskelijaperheitä.
Etuoikeus valintaan on kuitenkin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenellä.

Opiskelija-asuntojen asukasvalintaa ja niiden vuokraamista määrittelevät asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asukasvalinnan säädökset. Asukkaiden valinnasta päättää Soihtu Asuminen.

III luku
Asukkaiden kokous

3 §

Yhteishallinnosta JYYn asunnoissa Kortepohjan ylioppilaskylässä vastaa näiden sääntöjen ja Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90) puitteissa asukkaiden kokous, jonka vastuulla on päättää yhteishallintoon liittyvistä asioista vuosittain.

4 §

Asukkaiden kokous kutsutaan koolle vuosittain marras- tai joulukuussa. Kokouksen koolle kutsumisesta huolehtii tämän säännön luvun IV mukainen asukastoimikunta, tai sellaisen puuttuessa toimitusjohtajan valitsema henkilö.

5 §

Kutsu asukkaiden kokoukseen tulee toimittaa jokaiseen asuntoon ja ylioppilaskylän
viralliselle ilmoitustaululle. Kutsussa tulee mainita kokouksen aika, paikka ja siellä
käsiteltävät asiat.

6 §

Äänioikeutettuja asukkaiden kokouksessa ovat kaikki yli 18-vuotiaat ylioppilaskylän
vakituiset asukkaat. Lisäksi jokaisella liikekiinteistön ja toimitilan haltijalla on kokouksessa yksi (1) ääni huoneistoa kohden. Ylioppilaskunnalla ei kuitenkaan ole kiinteistöjen omistajana äänioikeutta.

7 §

Asukkaiden kokous valitsee järjestäytyessään kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

8 §

Asukkaiden kokous valitsee asukastoimikunnan
kokousta seuraavalle toimikaudelle. Asukastoimikuntaan ei kuitenkaan voida valita kuin yksi asukas huoneistoa kohden. Jokainen huoneiston vuokrasopimus käsitellään tässä omana huoneistonaan.

Asukkaiden kokous päättää, miten asukastoimikunnan jäsenyydestä erotaan ja miten toimikuntaa täydennetään toimikauden aikana.

9 §

Asukkaiden kokouksen päätökseksi tulee annettujen äänten enemmistön mielipide.
Kokous voi kuitenkin myös päättää, että joku päätös tarvitsee yksimielisen päätöksen, määräenemmistön tai henkilövaalin osalta suhteellista vaalitapaa noudattaen. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaalissa arpa ja muissa kysymyksissä puheenjohtajan mielipide.

10 §

Asukkaiden kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja sekä pöytäkirjantarkastajat ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja lähetetään viipymättä
hyväksymisensä jälkeen JYY Asukaspalveluihin, ja pöytäkirja on tämän jälkeen nähtävillä JYY Asukaspalveluissa sekä Kortepohjan internetsivuilla.

IV luku
Asukastoimikunta

11 §

Asukastoimikuntaan kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä, jotka valitsee vuosittain asukkaiden kokous. Lisäksi JYYn hallitus valitsee keskuudestaan yhden jäsenen asukastoimikuntaan.

Asukastoimikunta on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on paikalla enemmän kuin puolet äänivaltaisista jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

12 §

Asukastoimikunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan itselleen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat lain
yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90, 14 §) määrittämät valvojan toimet Kortepohjan ylioppilaskylässä. Valvojan toimessa puheenjohtajan pääasialliset yhteyshenkilöt ovat toimitusjohtaja, kiinteistöjohtaja ja talousjohtaja.

13 §

Asukastoimikunnan kokousten sihteerinä toimii kokouksen valitsema henkilö. Asukastoimikunnan esittelijänä toimii kokouksen sihteeri, puheenjohtaja tai kokouksen valitsema henkilö.

14 §

Asukastoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi. Asukastoimikunnan tulee kokoontua järjestäytymiskokoukseensa tammikuun aikana. Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle vuokranantaja.

15 §

Asukastoimikunnan tehtävät on määritelty yhteishallintolaissa (649/1990).

16 §

Asukastoimikunta voi halutessaan perustaa työryhmiä 15 §:ssä mainittujen tehtävien valmistelua ja toteuttamista varten.

17 §

Asukastoimikunta kokoontuu

  1. järjestäytymiskokoukseensa vuosittain tammikuun loppuun mennessä vuokranantajan kutsusta,
  2. puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa,
  3. milloin kolmekymmentä (30) asukkaiden kokouksessa äänivaltaista asukasta kirjallisesti pyytää jotain asiaa asukastoimikunnan käsiteltäväksi
  4. mikäli vähintään kolme (3) asukastoimikunnan jäsentä tai JYYn hallitus niin pyytää.

Puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kutsuu
asukastoimikunnan koolle.

Asukastoimikunnan kutsu on lähetettävä vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta asukastoimikunnan vuosittain päättämällä tavalla. Kokouskutsussa on määriteltävä kokouksessa käsiteltävät asiat. Asukastoimikunta voi ottaa käsiteltäväkseen asian kiireellisenä, mikäli läsnäolevien jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä kannattaa.

18 §

Asukastoimikunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus ylioppilaskylän asukkailla, toimitusjohtajalla, kiinteistöjohtaja, teknisellä asiantuntijalla, ylioppilaskunnan puheenjohtajalla, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalla, toiminnanjohtajalla sekä asukastoimikunnan puheenjohtajan kutsumilla henkilöillä.

19 §

Asukastoimikunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastaja ja jonka varmentaa sihteeri. Pöytäkirja on tämän jälkeen luettavissa asukassivulla.

V luku
Voimaantulosäädökset

20 §

Tämä ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2023 mutta kuitenkin aikaisintaan silloin, kun vuoden 2022 syksyllä tehdyt perussäännön muutokset on vahvistettu.