Opiskelijan toimeentulosta löydät kattavasti tietoa Kelan sivuilta.

Mistä Suomessa opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo perinteisesti koostuu?

Opiskelijoiden yksilölliset elämäntilanteet voivat vaihdella suuresti eikä kaikkien opiskelijoiden toimeentulo koostu samoista etuuksista. Iso osa opiskelijoista saa kuitenkin toimeentulonsa:

Opintotukea ja yleistä asumistukea voi hakea helposti Kelan verkkoasiointipalvelussa.

Lapsettoman ja omillaan tai puolison kanssa asuvan korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä on 1.8.2022 alkaen ollut enintään 268,23 e/kk.  Opintotukikuukausien kokonaismäärä riippuu opintojen aloitusajankohdasta sekä tutkinnon laajuudesta. Kaikkien opintotukea nostavien opiskelijoiden on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana ja lisäksi 5 opintopistettä per tukikuukausi. 

Opintolainan valtiontakaus myönnetään automaattisesti kaikille opintorahaa saaville. 1.8.2017 alkaen maksuhäiriömerkintä ei ole enää ollut este opintolainan valtiontakauksen saamiselle. Opiskelijat, jotka haluavat nostaa lainaa hakevat sitä suoraan pankistaan. Opiskelijan ei tarvitse toimittaa pankille opintotukipäätöstä, vaan pankki saa takauksen tiedot sähköisesti suoraan Kelalta. Opintolaina on maksettava takaisin. Ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa aloittaneet voivat saada määräajassa valmistuessaan opintolainahyvityksen. Selvitä pankista opintolainasi ehdot ja takaisinmaksun aikataulu. 

Opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Yleinen asumistuki on ympärivuotinen etuus, joka ei ole yhteydessä opintosuoritusten määrään eikä kuluta opintotukikuukausia. Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus ja sen määrään vaikuttavat ruokakunnan koko, hyväksyttävät asumismenot sekä asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan yhteenlasketut tulot. Ruokakunnalla tarkoitetaan henkilöitä, jotka asuvat samassa asunnossa pysyvästi. Samaan ruokakuntaan kuuluvat esimerkiksi avio- ja avopuolisot sekä henkilöt, jotka ovat vuokranneet asunnon yhteisellä vuokrasopimuksella. Yleistä asumistukea täytyy muistaa hakea opintotuen lisäksi erikseen niin, että yksi henkilö hakee tukea koko ruokakunnan puolesta.

Omien tulojen vaikutus opintotukeen ja yleiseen asumistukeen

Opiskelijan tulee itse huolehtia, että tulot eivät ylitä opintotuen tulorajaa. Vuosituloraja, eli se kuinka paljon saa tienata opintotuen lisäksi, määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta opintotukea on nostanut kalenterivuoden aikana. Tulot voi ansaita milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa. Tulot otetaan huomioon ennen veroja, ja tulovalvonnassa huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Valvonta tehdään kalenterivuosittain jälkikäteen vahvistetun verotuksen perusteella.

Opiskelija voi korottaa vuositulorajaansa palauttamalla vapaaehtoisesti jo maksettua opintotukea tai peruuttamalla opintotukeaan. Tuen palautus on opiskelijalle edullinen vaihtoehto, sillä Kelan takaisinperinnässä liikaa maksettu tuki peritään takaisin 7,5 % korotuksella. Voit valita itse, minkä kuukausien tuen perut tai palautat. Sinun kannattaa perua tai palauttaa tuki sellaiselta kuukaudelta, jolta saat tai olet saanut vähiten tukea. 

Yleinen asumistuki ei vaikuta opintotuen vuositulorajaan.

Yleisen asumistuen tulovalvonta eroaa opintotuen tulovalvonnasta ja asumistuessa tulojen muutoksista tulee ilmoittaa, jos ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Kela tarkistaa asumistuen vuoden välein, jos sitä ei ole syytä tarkistaa aikaisemmin, esimerkiksi ruokakunnan muuttuneen tilanteen takia. 

Muut sosiaalietuudet

Kaikki opiskelijat eivät ole samassa elämäntilanteessa ja tämä vaikuttaa myös siihen, mihin etuuksiin opiskelija voi olla oikeutettu. Opiskelija voi olla oikeutettu esimerkiksi sairauspäivärahaan, äitiysrahaan, tai muihin vanhempainetuuksiin. Näitä etuuksia haetaan Kelasta. 

Opiskelija voi olla tietyin edellytyksin oikeutettu perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus. Tämä tarkoittaa, että ennen kuin hakee perustoimeentulotukea, tulee ensin selvittää mahdollisuus saada ensisijaisia etuuksia eli opiskelijan tapauksessa opintotukea (opintorahaa ja opintolainaa) tai yleistä asumistukea.

Opiskelija voi olla oikeutettu perustoimeentulotukeen tilanteissa, joissa tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa opintotuki on lakkautettu, opintotukikuukaudet ovat loppuneet kesken tutkinnon tai esimerkiksi kesällä, jos opiskelijalla ei ole mahdollisuutta tehdä ansiotöitä tai opiskella. Päätöksen perustoimeentulotuen myöntämisestä tekee Kela.

Jos et ole varma, mihin etuuksiin olet oikeutettu, ota yhteyttä Kelaan.