1. Opiskelijalla on velvollisuus suunnitella opintonsa ja opiskella

Yliopistossa vallitsee akateeminen vapaus. Nykymuotoisessa akateemisessa vapaudessa voit suorittaa tavoiteajassa tutkintoon kuuluvia ja vapaavalintaisia opintoja, jotka voit suunnitella ja ajoittaa omiin opintoihisi sopivasti. Tätä suunnittelua varten sinun täytyy laatia ja ylläpitää henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS).

Pystyt saamaan apua opintojen suunnitteluun ja niiden ajoittamiseen. Varaudu kuitenkin hakemaan tukea opiskeluun ja opinto-ohjausta oma-aloitteisesti, sillä muita ohjaukseen liittyviä tapaamisia on rajallisesti. Ohjausta pitää kuitenkin olla tarjolla kaikissa opintojen vaiheessa. Jos et pysty syystä tai toisesta opiskelemaan tutkinto(j)a tavoiteajassa, on sinun laadittava suunnitelma opintojen loppuunsuorittamiselle, jossa yksilöit suoritettavat opinnot ja uusitun aikataulun niiden opiskeluun.

Opiskelija vastaa opiskelustaan ja opintojensa etenemisestä.
Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 4 § 

Opiskelija vastaa osaltaan opintojensa etenemisestä ja asiantuntijuuden ja osaamisen kehittymisestä tutkinnon ja siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien sekä opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaisesti hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 33 §

Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman kullekin tutkinto-ohjelmalle, johon hänellä on opiskeluoikeus, ja pitää sen ajan tasalla opintojensa ajan.
Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 35 §

Yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle, joka ei ole suorittanut opintojaan [yliopistolain] 41 §:ssä säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiselle.
Yliopistolaki 42 §

2. Opiskelijalla on velvollisuus toimia eettisesti opinnoissa

Opiskelijan rehellisyys ja luotettava toiminta ovat itseisarvoja, joihin perustuu koko tieteellinen toiminta. Sinulla on velvollisuus suorittaa opintoja eettisesti ja noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Vilppi eli sepittäminen, havaintojen vääristely, plagiointi ja anastaminen eivät ole sallittuja yliopistossa. Myöskään piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä, eli muiden tutkijoiden osuuden vähättely, tutkimustulosten ja tutkimusmenetelmien huolimaton ja harhaanjohtava raportointi, tutkimustulosten ja tutkimusaineistojen huolimaton puutteellinen kirjaaminen ja säilyttäminen, samojen tulosten julkaiseminen useita kertoja näennäisesti uutena (eli itsensä plagiointi) ja muu tiedeyhteisön harhaanjohtaminen sekä muu vastuuton tieteellinen toiminta ei ole myöskään sallittua.

Opiskelijan velvollisuus on suhtautua kaikkiin yliopistoyhteisön jäseniin yhdenvertaisesti ja syrjimättä ketään. Yliopistoyhteisön sisällä vallitsevat turvallisemman tilan periaatteet, jossa vihapuhe ei ole sallittua. Säännöt pätevät sekä kasvotusten että digitaalisesti kommunikoidessa ja toimiessa.

Yliopistolla käytetään oppimistehtävien ja opinnäytteiden tarkistamiseen Turnitin -ohjelmaa, joka vertaa opiskelijan kirjoittamaa oppimistehtävän ja opinnäytetyön tekstimassaa jo julkaistuihin tieteellisiin kirjoituksiin Turnitin -ohjelmiston käyttämiin tieteellisiin tietokantoihin.

Yliopistoon pätee monet normaaliin elämään liittyvät eettiset säännöt. Yliopiston tulee säilyä kaikille yhteisön jäsenille turvallisena työskentely- ja opiskelutilana. Älä siis saavu opetus- tai ohjaustilanteeseen päihtyneenä tai huumeiden vaikutuksen alaisena, puhu totuudenmukaisesti ja ajattele toisista ihmisistä lähtökohtaisesti hyvää.

Opiskelussa ja opetuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja hyviä opiskelukäytäntöjä, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja yliopiston opiskelun ja tutkimuksen etiikkaa sekä tutkimuksen vastuullisuutta koskevia ohjeita.

Kaikki Jyväskylän yliopistossa valmistuvat opinnäytetyöt tarkastetaan käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää.
Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 6 §
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvän tieteellisen käytännön -ohje

Opiskelija vastaa osaltaan opintojensa etenemisestä ja asiantuntijuuden ja osaamisen kehittymisestä tutkinnon ja siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien sekä opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaisesti hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 33 §

Yliopisto voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen: 

1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 

2) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai 

3) merkittävästi lisää yliopiston tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.
Yliopistolaki 43 d §

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 

1) häiritsee opetusta; 

2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti; 

3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yliopiston järjestystä; 

4) kieltäytyy 43 d §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka 

5) on 43 d §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. 

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa yliopistosta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
Yliopistolaki 45 §

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.
Yhdenvertaisuuslaki 8 §

3. Opiskelijalla on velvollisuus huolehtia jaksamisestaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan omien voimavarojen mukaan

Lähes jokaisella on hetkiä, jolloin oma jaksaminen on koetuksella. Nämä hetket usein voivat pahimmillaan aiheuttaa pitkäaikaisiakin terveydellisiä vaivoja. Yliopiston opinto-ohjauksessa voit puhua kuormituksestasi ja saada neuvoja miten palauttaa hyvinvointiasi. Neuvoa ja apua jaksamiseen löydät myös Hyvinvointineuvojilta, eli hyviksiltä sekä Student Lifen Opiskelijan kompassi -hyvinvointiohjelmasta. Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteeseen on perustettu lisäksi Hyvinvointitila, josta voit hakea tukea hyvinvointiin ja opiskeluun liittyen.

Erilaisiin terveyteen liittyvissä ongelmissa auttaa myös YTHS. Jos suoritat tutkintoa korkeakoulussa ja olet ilmoittautunut läsnä olevaksi, sinun pitää maksaa Kelalle lukukausikohtainen opiskelijan terveydenhoitomaksu (YTHS-maksu).

Kevään ja syksyn maksujen eräpäivät ovat seuraavat:

  • kevätlukukausi: 31.1.
  • syyslukukausi: 30.9.

Muista myös, että opiskelijalla on mahdollisuus sairauslomaan tarvittaessa. Älä vertaile itseäsi muihin opiskelijoihin. Toisten hyvinvointi tai opiskelujen sujuminen on yksilöllistä. Ainoastaan sinä tiedät omat voimavarasi ja pystyt mitoittamaan omaa elämää ja opintojasi niiden mukaisesti.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon on oikeutettu: 

1) opiskelija, joka suorittaa yliopistolain (558/2009) 7 §:ssä tarkoitettua alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, lukuun ottamatta tilauskoulutusopiskelijaa; […]  

Lisäksi edellytyksenä on, että 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistolain 39 §:n, ammattikorkeakoululain 29 §:n tai Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 30 §:n mukaisesti. 

Oikeus käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja jatkuu sen lukukauden tai lukuvuoden loppuun asti, jolle opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi.
Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 2 §

Tämän lain 2 §:ssä tarkoitetun korkeakouluopiskelijan, joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi oppilaitokseen tai opiskelee Maanpuolustuskorkeakoulussa muita kuin upseerin virkaan vaadittavia sotatieteellisiä ja sotilasammatillisia opintoja, on suoritettava lukukausikohtainen terveydenhoitomaksu Kansaneläkelaitokselle.
Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 24 § 

4. Opiskelijan on huolehdittava tietoturvan ja -suojan ajanmukaisuudesta

Yliopistoon liittyvät käyttäjätunnukset ovat avaimesi moniin eri yliopiston palveluihin. Huolehdithan, että salasanasi on vahva (yli viisitoista merkkiä sisältäen erikoismerkkejä), käytössä ainoastaan yliopiston palvelussa ja päivität salasanan noin puolen vuoden välein. Käyttäjätunnuksesi ovat henkilökohtaisia – älä luovuta tunnuksiasi kenellekään.

Älä myöskään käytä yliopiston mahdollistamia tietoteknisiä palveluita ja toimintoja kaupallisiin tai poliittisiin tarkoituksiin.

Tietojärjestelmän käyttövaltuus todennetaan useimmiten käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja yliopisto pyrkii siihen, että samalla käyttäjätunnuksella voi käyttää kaikkia tietojärjestelmiä.

Käyttäjätunnusta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä.

Käyttäjätunnukset tulee suojata vahvalla salasanalla tai muutoin ohjeistetulla tavalla. Jos salasanan tai muun tunnisteen epäillään joutuneen vääriin käsiin, salasana on vaihdettava tai tunnisteen käyttö on estettävä viipymättä.

[…]

Tietojärjestelmien tarjoamien palvelujen käyttö poliittiseen toimintaan (kuten vaalimainontaan) on kielletty. Poikkeuksena ovat yliopistovaalit, ylioppilaskunnan toimintaan liittyvien opiskelijajärjestöjen sekä henkilökunnan ammattiyhdistysten toiminta.

Kaupallinen toiminta tai julistaminen ei ole hyväksyttävää yksityistä tietojärjestelmien käyttöä. Yliopisto voi kuitenkin myöntää poikkeuksia tähän.

Tekijänoikeudella suojattuja ohjelmia ei saa käyttää tai kopioida lisenssiehtojen vastaisesti.
Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöstö

5. Opiskelijan on annettava palautetta omista opinnoista

Palautteen antaminen on tapa vaikuttaa opintojen ja opetuksen laatuun. Pystyt antamaan palautetta yksittäisistä opintojaksoista, opintokokonaisuuksista sekä kokonaisten tutkintojen kehityskohteista, mutta samalla voit muistuttaa niistä asioista, jotka ovat hyvin ja joita ei kannata muuttaa. Palaute menee anonyyminä opintojaksosta vastaavalle opettajalle ja tiedekunnan/laitoksen pedagogisesta kehittämisestä vastaavalle asiantuntijalle, tämän jälkeen palaute analysoidaan ja sen perusteella tehdään korjausehdotuksia, jotka päätetään opetuksen kehittämisryhmässä.

Älä tyydy antamaan palautetta opintojakson jälkeen, vaan muotoile ja käy keskustelua muutosehdotuksestasi jo opintojakson aikana. Tällä tavoin on mahdollista, että pystyt vaikuttamaan opintojaksoon niin, että myös sinä hyödyt. Mikäli annat palautteen opintojakson jälkeen, olet auttanut kaikkia niitä, jotka myöhemmin käyvät kyseisen opintojakson.

Palautteen antamisessa opit monia tapoja viedä eteenpäin kehitysajatuksia yhteisössäsi, oli kyse opiskelu-, työ- tai vapaa-ajan yhteisö.

Koulutuksesta, opetuksesta, opinnoista, ohjauksesta ja tutkinnoista kerätään palautetta opiskelijoilta, opettajilta ja muilta tahoilta, kuten työnantajilta ja alumneilta.

Kerättyä palautetta tulee säännöllisesti hyödyntää opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus antaa palautetta.
Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 5 §

6. Opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon opiskelijaksi vuosittain

Jokaisen opiskelijan pitää ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi yliopistoon lukuvuosittain. Tällä kartoitetaan opintojen etenemistä ja pyritään tukemaan, hallinnoimaan ja pitämään kirjaa opiskelijoista, joiden opinnot eivät suju opintosuunnitelmanmukaisesti.

Jos et ilmoittaudu, menetät opiskeluoikeutesi. Mikäli haluat palata opiskelijaksi, tulee sinun hakea opiskeluoikeuden palauttamista yliopistolta ja maksaa hakemuksen käsittelystä perittävä maksu.

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee asianomaisen yliopiston määräämällä tavalla ilmoittautua yliopistoon, minkä jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. Opiskelijan on joka lukuvuosi yliopiston määräämällä tavalla ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissa olevaksi.
Yliopistolaki 39 §

Säilyttääkseen opiskeluoikeutensa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai jatkotutkintoa suorittavan opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä tai poissa olevaksi.  […]

Jos lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönyt opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava hakemuksen käsittelystä perittävä maksu.

Jos opiskelijan edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut kaksi vuotta tai pidempi aika, opiskeluoikeuden palauttamisen edellytyksenä on, että opiskelija tekee uuden henkilökohtaisen opintosuunnitelman aikatauluineen ja dekaani päättää opintosuunnitelman hyväksymisestä.

Jos opiskelija, joka ei ole suorittanut tutkintoa yliopistolaissa (41 §) säädetyssä ajassa tai myönnetyssä lisäajassa, haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.
Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 19–20 §

7. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden on maksettava lukuvuosimaksu englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa

EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden on opiskelupaikan vastaanottotilanteessa ennen lukuvuodelle läsnäolevaksi ilmoittautumista maksettava lukuvuosimaksu. Maksun suuruus vaihtelee Jyväskylän yliopistossa 8 000–12 000 euron välillä.

Yliopiston on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta vähintään 1 500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Yliopisto päättää maksun perimiseen liittyvistä järjestelyistä.
Yliopistolaki 10 §

Mikäli olet velvollinen maksamaan opinnoistasi lukuvuosimaksun, maksu on suoritettava ennen lukukaudelle/lukuvuodelle läsnä olevaksi ilmoittautumista. Lukuvuosimaksua ei peritä niiltä lukukausilta, joille olet ilmoittautunut poissa olevaksi. Jos saat lukuvuosimaksun kattavan apurahan, et voi ilmoittautua opintojesi toiselle lukuvuodelle, ennen kuin olet suorittanut vaaditut vähintään 55 op ensimmäisen lukuvuoden aikana. 

Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisajan jälkeen ainoastaan pakottavien syiden vuoksi, esimerkiksi tapauksessa, jossa et saa oleskelulupaa Suomeen tai sen saaminen viivästyy opintojen aloittamisen kannalta liian pitkään. Yliopisto tekee tapauskohtaisesti päätöksen siitä, voidaanko ilmoittautuminen perua.
https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/opintoja-ohjaavat-saadokset/paatos-ilmoittautumisesta

In accordance with the Finnish law, the University of Jyväskylä charges tuition fees from non-EU/EEA students in the English-taught Master’s programmes.
https://www.jyu.fi/en/apply/masters-programmes/tuition-fees-and-scholarships