Voimassa 1.1.2023 alkaen.

I luku
Lehti ja sen tarkoitus

1 §

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta julkaisee Jyväskylän ylioppilaslehti -nimistä lehteä, josta tässä ohjesäännössä käytetään nimeä lehti.

2 §

Lehti on yhteiskunta- ja kulttuuripoliittinen julkaisu ja osa ylioppilaskunnan tiedotustoimintaa. Tiedotusroolissaan lehti keskittyy käsittelemään Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja Jyväskylän muun yliopistoyhteisön näkökulmasta keskeisiä asioita. Lehden yhtenä tehtävänä on käydä monipuolista keskustelua ajankohtaisista opiskelijoita koskevista kysymyksistä.

Lehti huomioi sisällössään erityisesti ylioppilaskunnan keskeiset toimijat, yhdistykset sekä ylioppilaskunnan kanssa samansuuntaiset tavoitteet omaavat toimijat, kuten muut ylioppilaskunnat ja Suomen ylioppilaskuntien liiton. Lehti toimii myös ylioppilaskunnan kannalta mahdollisimman avoimena keskustelufoorumina.

II luku
Päätösvalta

3 §

Ylintä päätösvaltaa lehteä koskevissa asioissa käyttää ylioppilaskunnan edustajisto.

4 §

Edustajistolla on seuraavat lehteä koskevat erityiset tehtävät:

  1. Edustajisto valitsee lehden johtokuntaan kalenterivuodeksi kolmesta viiteen jäsentä, joista vähintään yhden tulee olla edustajiston jäsen. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee lisäksi keskuudestaan lehden johtokuntaan yhden jäsenen.
  1. Edustajisto vahvistaa lehden talousarvion sekä hyväksyy lehden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hallituksen esityksestä.

 

III luku
Johtokunta

5 §

Johtokunnan tehtävänä on käyttää päätösvaltaa niissä lehteä koskevissa asioissa, joissa sitä ei ole tämän ohjesäännön, ylioppilaskunnan muiden sääntöjen tai yleisten säädösten mukaan pidätetty ylioppilaskunnan edustajistolle, muille elimille, vastaaville viranhaltijoille tai päätoimittajalle. Johtokunta vastaa toiminnastaan edustajistolle.

6 §

Toimikautensa alussa johtokunta valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin.

7 §

Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan tarpeen vaatiessa koolle ja johtaa kokouksia. Kokouskutsut on lähetettävä kirjallisesti viisi (5) päivää ennen kokousta kokouspäivä mukaan lukien. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät päätösasiat. Puheenjohtajan tulee kutsua johtokunnan kokous koolle enintään neljäntoista (14) päivän kuluessa, mikäli enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä, päätoimittaja tai ylioppilaskunnan hallitus sitä häneltä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Johtokunnan kokouksen sihteeri laatii kokouksista muistion, joka tulee lähettää jäsenille seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä, joista yhden tulee olla johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös päätoimittajalla, toiminnanjohtajalla, ylioppilaskunnan puheenjohtajalla ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalla. Päätoimittaja kutsuu johtokunnan koolle ensimmäiseen kokoukseen tammikuun loppuun mennessä. Kokousten väliaikoina johtokuntaa edustaa sen puheenjohtaja.

8 §

Lehden johtokunnalla on seuraavat erityiset tehtävät:

  1. Määrätä päätoimittajan esityksestä lehden ilmestymispäivät, erikoisnumerot ja painosmäärät lehden talousarvion puitteissa.
  2. Esittää ylioppilaskunnan hallitukselle muutoksia koskien lehden painopaikkaa, ilmoitus- ja tilaushankintoja sekä ilmoitushankintajärjestelmää lehden talousarvion puitteissa.
  3. Seurata aktiivisesti lehden toimintaa ja keskustella päätoimittajan kanssa lehden sisällöistä, painopaikasta ja ilmoitus- ja tilaushankinnoista.
  4. Osallistua talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimiseen yhdessä päätoimittajan kanssa.

IV luku
Toimitus

10 §

Lehden toimitus koostuu päätoimittajasta sekä lehden vakinaisessa tai määräaikaisessa palveluksessa olevasta muusta toimitushenkilökunnasta. Toimituksen esihenkilönä toimii päätoimittaja. Päätoimittajan esihenkilönä toimii toiminnanjohtaja.

11 §

Toimitus vastaa lehden julkaisemisesta lehden johtokunnan, ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen päätösten sekä tämän ohjesäännön ja ylioppilaskunnan muiden sääntöjen mukaan. Lehden toimituksellisesta sisällöstä vastaa päätoimittaja.

12 §

Päätoimittaja on vastuussa lehden johtokunnalle ja ylioppilaskunnan edustajistolle siitä, että lehden sisältö noudattaa tämän ohjesäännön lehdelle määrittämiä päämääriä ja periaatteita.

V luku
Muita määräyksiä

13 §

Lehden toimituksen henkilökunnan (10 §) tehtävistä ja mainittuun henkilökuntaan liittyvistä muista asioista määrätään tämän ohjesäännön ja ylioppilaskunnan muiden sääntöjen mukaan.

14 §

Jos yksi tai useampi lehden johtokunnan jäsen vaatii käsiteltävänä olevasta asiasta hallituksen päätöstä, näin on meneteltävä.

VI luku
Voimaantulosäädökset

15 §

Tämä ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2023 mutta kuitenkin aikaisintaan silloin, kun vuoden 2022 syksyllä tehdyt perussäännön muutokset on vahvistettu.