JYYn edustajistovaalien keskusvaalilautakunta on korjannut ehdokasasettelussa ilmenneen virheen

Edustajistovaalien ehdokasasettelussa oli yhtä henkilöä koskeva virhe, joka johtui myöhässä jätetystä ehdokasilmoituksesta. JYYn keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 17.10. päättänyt ratkaista asian uudelleen siten, ettei kyseinen henkilö ole ehdokkaana edustajistovaaleissa. Edustajistovaalit järjestetään tästä huolimatta suunnitellun mukaisesti eikä ehdokasnumerointi muiden ehdokkaiden osalta muutu.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 17.10. päättänyt poistaa aiemman päätöksensä ehdokaslistojen yhdistelmästä, eli ehdolla olevien listasta ja ehdokasnumeroista. Samassa kokouksessa keskusvaalilautakunta ratkaisi asian uudelleen, eli hyväksyi uuden ehdokaslistojen yhdistelmän, jossa ehdokkaita on yhteensä 133.

Aiemman ehdokaslistojen yhdistelmän poistamisen syynä on se, että keskusvaalilautakunta oli aiemmassa päätöksessään hyväksynyt ehdokaslistalle myöhässä saapuneen ehdokasilmoituksen. Uudessa ehdokaslistojen yhdistelmässä ei ole myöhässä ehdokasilmoituksen lähettänyttä JYYn jäsentä.

Keskusvaalilautakunta pahoittelee tapahtunutta virhettä ja siitä aiheutunutta haittaa.

Tapahtumien kulku

Vuoden 2023 edustajistovaalien ehdokasasettelu sulkeutui vaalikuulutuksen mukaisesti maanantaina 2.10. klo 12.00.

Ehdokasasettelun aikana oli jätetty vaaliliiton perustamisasiakirja, joka sisälsi sellaisen JYYn jäsenen nimen, joka ei ollut täyttänyt ja lähettänyt ehdokasilmoitusta määräaikaan mennessä. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja huomasi vaaliasiakirjoja tarkastaessaan tämän epäselvyyden.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tulkitsi tilanteen siten, että vaaliliiton perustamisasiakirjassa esiintynyt epäselvyys voitaisiin korjata vaalijärjestyksen 14 §:n kuvailemalla prosessilla. Tämän seurauksena ehdokasasettelua jatkettiin yhden henkilön kohdalla, jotta hän sai täytettyä ehdokasilmoituksen.

Vaalikuulutuksen määräajan jälkeen jätetty ehdokasilmoitus saapui kello 12.45. Keskusvaalilautakunta kokoontui tiistaina 3.10. klo 14.15 ja hyväksyi ehdokaslistojen yhdistelmän, jossa oli mukana määräajan jälkeen saapunut ehdokasilmoitus.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja antoi tilannekatsauksen edustajistovaaleista ja ehdokasasettelusta 4.10. edustajiston kokouksessa. Edustajisto sai tässä yhteydessä tiedon myös siitä, että ehdokaslistojen yhdistelmään oli hyväksytty yksi myöhässä tullut ehdokasilmoitus.

Asia herätti edustajistossa kysymyksiä, minkä vuoksi toiminnanjohtaja ja sääntömääräisesti ylioppilaskunnan sääntöjen noudattamista valvova ylioppilaskunnan puheenjohtaja selvittivät asiaa ja toivat ilmi huolensa tilanteesta keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle 10.10.

Huolen ilmaisun jälkeen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tarkasteli sääntöjä ja huomasi menetelleensä virheellisesti. Hänen aiempi tulkintansa säännöistä ja toiminta ehdokaslomakkeen avaamisessa ja ehdolle asettumisen ajan jatkamisessa yhdelle ehdokkaalle eivät perustuneet vaalijärjestykseen.

Virheen tunnistamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja otti välittömästi yhteyttä keskusvaalilautakunnan jäseniin ja kutsui keskusvaalilautakunnan koolle käsittelemään asiaa. Myöhässä hakemuksen jättäneelle annettiin mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa.

Keskusvaalilautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan 12.10. Tässä kokouksessa keskusvaalilautakunta päätti jatkaa asian valmistelua, sillä keskusvaalilautakunta halusi varmistaa noudattavansa hyvää hallintotapaa. Samasta kokonaisuudesta jätettiin oikaisuvaatimus 15.10., ja seuraavan kerran keskusvaalilautakunta kokoontui 17.10. tekemään tarvittavat päätökset ja käsittelemään oikaisuvaatimuksen.

Vaalijärjestyksen 9 §:n mukaan ehdokkaaksi voi asettua vain lähettämällä kirjallisen ehdokasilmoituksen käyttämällä keskusvaalilautakunnan vahvistamaa lomaketta. Keskusvaalilautakunnan kokouksessaan 17.10. tekemän tulkinnan mukaan JYYn jäsenen nimen oleminen vaaliliiton perustamisilmoituksessa ei ole ehdokasilmoitus.

Kokouksessaan 17.10. keskusvaalilautakunta päätti poistaa 3.10. tekemänsä päätöksen ehdokaslistojen yhdistelmästä ja ratkaista asian uudelleen. Samassa kokouksessa keskusvaalilautakunta hyväksyi uuden ehdokaslistojen yhdistelmän, jossa myöhässä ehdokasilmoituksen jättänyt JYYn jäsen ei ole mukana. Muiden ehdokkaiden osalta päätettiin käyttää samoja ehdokasnumeroita kuin 3.10. kokouksessa tehdyssä arvonnassa.

Asiaa koskevat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen kohdat

Koko vaalijärjestys on luettavissa tästä.

9 §

Vaalin ehdokkaat asetetaan siten että ehdokkuutta haluava ylioppilaskunnan jäsen tekee asiasta kirjallisen ilmoituksen keskusvaalilautakunnalle käyttäen keskusvaalilautakunnan vahvistamaa lomaketta (ehdokasilmoitus). Ehdokkaaksi asettuvan on allekirjoitettava ehdokasilmoitus. Ehdokkaaksi asettuvan on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle sähköpostiosoitteensa ja sähköpostiosoitteen muutokset. Vaalien jälkeen muutoksista tulee ilmoittaa JYYn keskustoimistolle.

10 §

Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi. Tällöin on vaaliliiton nimi ja mahdollinen tunnus merkittävä ehdokasilmoitukseen. Lisäksi on vaaliliittoon haluavien ehdokkaiden laadittava vaaliliiton perustamisasiakirja käyttäen ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan vahvistamaa lomaketta (vaaliliiton perustamisilmoitus).

Vaaliliiton perustamisasiakirjassa tulee mainita vaaliliiton nimi ja mahdollinen tunnus sekä ilmoittaa vaaliliiton yhteyshenkilö ja hänen varahenkilönsä, joiden tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä. Vaaliliiton yhteyshenkilö ja varayhteyshenkilö voivat olla ehdokkaina, mutta vain siinä vaaliliitossa, jonka yhteyshenkilöinä toimivat.

Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä vaaliliitossa. Ylioppilaskunnan jäsen voi olla vain yhden vaaliliiton yhteyshenkilö tai varayhteyshenkilö.

13 §

Keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava vaalikuulutuksella määräaika, jonka kuluessa 9-12 §:ssä mainitut asiakirjat on keskusvaalilautakunnalle annettava sekä paikka, missä ne vastaanotetaan. Vaalikuulutus on julkaistava viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen ehdokasasettelun päättymistä ylioppilaskunnan verkkosivuilla.

14 §

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa keskusvaalilautakunnan jäsen tarkistaa ja hyväksyy keskusvaalilautakunnalle määräajassa jätetyt 9-12 §:ssä tarkoitetut asiakirjat. Milloin jossakin keskusvaalilautakunnalle jätetyssä vaaliasiakirjassa ilmenee epäselvyyksiä tai virheellisyyksiä, tulee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan välittömästi ilmoittaa tästä ehdokkaalle ja vaaliliiton yhteyshenkilölle sähköpostitse, sekä julistaa kahden päivän määräaika, jonka kuluessa vaaliliiton yhteyshenkilön tai ehdokkaan itsensä tulee selventää epäselvyys, täydentää puute tai korjata virheellisyys.

Lisätietoja

Akseli Immonen
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
edarivaalit@jyy.fi