JYYn tapahtumaohjeistus syksylle 2021

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta kokosi tämän ohjeistuksen järjestöille ja yhteistyökumppaneille  tapahtumien toteuttamiseen ja niihin osallistumiseen syksyllä 2021. 

Noudata viranomaisten suosituksia ja ohjeita 

Tässä ohjeistuksessa on huomioitu Jyväskylän yliopiston (JYU), Aluehallintoviraston (AVIn), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP), Jyväskylän kaupungin sekä Opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) tämänhetkiset (15.9.) ohjeistukset ja suositukset. Ohjeistusta päivitetään tilanteen muuttuessa. Tällä hetkellä poikkeuslaki ei ole voimassa, joten viranomaiset antavat ohjeita ja suosituksia tapahtumien toteuttamiseen. Ohjeistuksilla ja suosituksilla pyritään turvaamaan kaikki toiminta ja kaikkien terveysjoten suosittelemme niiden noudattamista kaikissa tapahtumissa. 

Turvallinen työskentely- ja opiskeluympäristö muodostuu meidän jokaisen vastuullisella ja turvallisella toiminnalla. Huolehdithan siis osaltasi turvallisuudesta.  

Tämän ohjeistuksen ovat koonneet Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tapahtumatuottaja Laura Partamies sekä hallituksen kulttuurivastaava Akseli Ekola, joilta voi kysyä lisätietoja. Heidän yhteystietonsa löytyvät dokumentin lopusta. 

Tällä hetkellä voimassa olevat suositukset 

Aluehallintovirastot antavat tartuntatautilain mukaiset määräykset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka kokoontumisrajoituksia (nykyiset rajoitukset voimassa 9.9. saakka), mutta edelleen asiakas- ja toimitilojen sekä tapahtumajärjestäjien tulee joka tapauksessa yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka velvoittavat mm. ohjeistamaan asiakkaita koronaturvallisista käytännöistä, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta. Eli yleisötilaisuuksissa järjestäjällä on edelleen velvollisuus huolehtia siitä, että edellä mainitut vaatimukset toteutuvat.

Jokaisen yksilön oma vastuullinen toiminta on yhä avainasemassa. Kunnat, aluehallintovirasto ja poliisi valvovat edellä mainittujen, tartuntatautilaissa säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamista ja kunnat voivat antaa tartuntalain mukaisia rajoituspäätöksiä omalla alueellaan tapahtumiin ja kokoontumisiin liittyen. Jyväskylän kaupunki suosittelee edelleen vahvasti maskien käyttöä julkisissa tiloissa, korostaa käsihyhienian ja turvavälien merkitystä sekä suosittelee harkitsemaan tarkkaan, mihin tapahtumiin /kokoontumisiin osallistutaan.

Ravintolatoiminnan koronarajoituksista säädetään erikseen tartuntatautilain pykälässä 58 a, jossa kuvattuja rajoituksia hallitus tarkentaa ja lieventää asetuksilla. Näitä voimassa olevia ravintoloita koskevia rajoituksia on noudatettava myös ravintolassa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

Nyt kun kokoontumisrajoitukset poistuvat, ei terveysturvallisuussuunnitelman hyväksyttäminen tartuntatautilääkärillä ole enää pakollista, mutta yliopisto suosittelee edelleen suunnitelman tekemistä, mikäli tapahtuma järjestetään kampusalueella. Jyväskylän yliopisto on laatinut hyvän pohjan tapahtumien terveysturvallisuussuunnitelmasta, jota kannattaa hyödyntää omien tapahtumien suunnittelussa.

Tapahtumissa tulee noudattaa näitä THL:n ja OKM:n ohjeita

Tilaisuuksissa ja julkisilla paikoilla noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Tarkoituksena on varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää koronavirustartuntojen leviäminen mm. seuraavilla toimenpiteillä: 

 • Tapahtumassa on huolehdittava riittävän turvaetäisyydestä ja se tulee säilyttää koko tilaisuuden ajan. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään missään vaiheessa tilaisuutta. 
 • Järjestäjän täytyy ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 
 • THL ja Jyväskylän kaupunki suosittelee vahvasti kasvomaskien käyttöä julkisissa tiloissa ja tapahtumissa
 • Osallistu tapahtumiin vain terveenä. Jos olet oireinen tai sairas, jää kotiin. 
 • Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi.
 • Huomioi kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja
  tilaisuuksien sekä tilojen käytön edellytyksistä. Ole tarvittaessa yhteydessä paikallisiin terveysviranomaisiin tilaisuuden terveysturvallisuuden varmistamiseksi.
 • Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen hallinnasta vastaavan
  toimijan on huolehdittava, että tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta ja suunnitella tapahtuma niin, että se noudattaa näitä ohjeita. Yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestäjä vastaa siitä, että tilaisuus järjestetään osallistujille turvallisella tavalla. 

Huomioi tapahtuman järjestämisessä, että yksityistilaisuuksia sekä anniskeluravintoloita koskevat erilaiset velvollisuudet, joita tulee soveltaa tapahtuman järjestämisessä. Varmista aina tilaisuuden erityispiirteitä koskevat määräykset tapahtumapaikan vastaavalta tai viranomaiselta. 

Jyväskylän yliopiston voimassa olevat suositukset

Jyväskylän yliopiston pääsääntöisenä tehtävänä on opetuksen järjestäminen ja työntekijöiden sekä opiskelijoiden terveyden turvaaminen. 

Jyväskylän yliopisto suosittelee yliopistoyhteisöä noudattamaan turvallisuutta edistäviä periaatteita myös vapaa-ajalla. Kaikki tilaisuudet, joissa kokoontuu ihmisjoukkoja ja joissa ei voida noudattaa turvallisia etäisyyksiä, sisältävät riskin viruksen leviämiseksi. Tulethan kampukselle vain terveenä!

Yliopiston rakennukset ovat yliopistoyhteisölle avoinna normaalien aukiolojen mukaisesti ja itseopiskelutilat aukaistaan 16.8. alkaen käyttöön kaikissa rakennuksissa. Yliopiston tiloissa toimiessa on noudatettava JYU:n turvallisuusohjeistusta eli pidettävä hyvää huolta käsihygieniasta, huolehdittava riittävistä turvaväleistä ja huomioitava vahva maskisuositus.

Harrastustoiminta ja tapahtumat kampuksella

Ainejärjestöjen ja harrasteryhmien toiminta on mahdollista yliopiston tiloissa. JYYn piiriin rekisteröityneet järjestöt voivat järjestää tapahtumia yliopiston tiloissa näiden ohjeiden mukaan. Yliopisto päivittää linjauksiaan tilojen aukioloista. Tässä tämänhetkinen linjaus tilojen käytöstä.

Henkilömäärä eri tilaisuuksissa voi olla enintään noin 50. Kaikista Jyväskylän yliopistossa järjestettävistä yli 30 henkilön tapahtumista ja tilaisuuksista tulee toimittaa terveysturvallisuussuunnitelma hyvissä ajoin ennakkoon osoitteeseen corona.information@jyu.fi. Tapahtuman järjestäjälle myönnetään lupa järjestää tapahtuma yliopiston tiloissa terveysturvallisuussuunnitelman perusteella (linkki ylempänä tässä artikkelissa). Liitteeksi sähköpostiin tulee laittaa myös tapahtuman aikataulu.

Mikäli epidemiatilanne muuttuu, ohjeita voidaan joutua muuttamaan ja jo suunniteltuja tilaisuuksia perumaan.

Korkeakoululiikunnan kesäkausi alkoi 3.5. ja tarjolla on viikottain yhteistyökumppaneiden tunteja sekä palloiluvuoroja kampuksen kentällä ja myös yleisurheiluvuoro Harjun yleisurheilukentällä. Ohjelma ja lisätietoja Korkeakoululiikunnan nettisivuilta. Kuntosalit ovat jälleen henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä.

Ravintolat ovat auki ja noudattavat osaltaan turvallisuutta edistäviä menettelytapoja. Koronatilanteen muuttuessa turvallisuustoimenpiteitä voidaan muuttaa.

Turvallisuudesta tiedottaminen 

 • Viestikää selkeästi ja näkyvästi tapahtumaturvallisuudesta ja keinoista, joilla sitä ylläpidetään 
 • Reagoi viranomaisten antamiin suosituksiin, myös jos ne muuttuvat kesken tapahtuman suunnittelun tai toteutuksen 
 • Tehkää tapahtuman nettisivuille oma turvallisuusosio 
 • Kiinnittäkää huomiota sisäiseen viestintään työryhmänne välillä. Välttäkää tilannetta, jossa yhden järjestäjän sairastuminen estäisi koko tapahtuman toteutumisen. 
 • Ottakaa jo ennen tapahtumaa yhteyttä viranomaisiinjos tarve vaatii. Esimerkiksi jos tapahtuman yhteensopivuus koronasuositusten kanssa askarruttaa, asiasta on hyvä tiedustella viranomaistahoilta. Viranomaisten kanssa käyty keskustelu on hyvä tiedottaa myös eteenpäin. 
 • Muistakaa tiedottaa myös ohjeita siitä, kuinka osallistujan on toimittava, mikäli hän huomaa itsellään koronaoireita tapahtuman jälkeen.  

Viestintä ja julkisuus 

Hyvin viestittynä tapahtumien turvallisuus ja varotoimet lisäävät osallistujien turvallisuudentunnetta, pienentävät mahdollista tartuntariskiä ja tapahtuman järjestäjien riskiä saada tapahtumasta osakseen negatiivista julkisuutta.  

Jos tapahtuma järjestetään huolimattomasti tai varotoimista viestitään huonosti, on suurempi riski että tauti pääsee leviämään tapahtumassa.  

Aina leviämistä ei voi estää parhaallakaan suunnittelulla, joten jo suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa huomioon toimintatavat tilanteessa, jossa joudutaan viestimään mahdollisista altistumisista. 
Jos tapahtumassa tulee paljon korona-altistumisia ja/tai -tartuntoja, myös media todennäköisesti kiinnostuu asiasta. Etukäteen kannattaa suunnitella miten toimitaan tällaisessa tilanteessa, eli ketkä muotoilevat vastauksen medialle ja ketkä ovat vastuussa tiedottamisesta. Järjestöt voivat pyytää JYYltä apua myös näissä tilanteissa. 

Apua jaksamiseen 

Epävarma koronatilanne aiheuttaa turhautuneisuutta ja lisääntyvää huolta. Älä jää yksin huoliesi kanssa ja kannusta myös läheisiä toimijoitasi kertomaan avoimesti koronan nostattamista tuntemuksista. Vertaistuki on tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeää. Myös mm. Nyyti ry ja oppilaitospappi auttavat.

JYYn suositukset tapahtumien järjestämisessä 

 • Tapahtumiin osallistutaan vain terveenä! Jos olet sairas tai oireinen, jää kotiin lepäämään.  
 • Turvaväleistä huolehditaan niin arkitilanteissa kuin tapahtumissakin. Tapahtumajärjestäjän täytyy huolehtia, että turvavälejä on helppo ylläpitää. Tapahtuman osallistujan tulee myös itse pyrkiä pitämään tarvittavia turvavälejä kanssaosallistujiin. 
 • Käsihygieniasta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Pese kädet aina tilaan tullessasi saippualla ja vedellä tai käytä käsidesiä. 
 • Yksi ja aivasta oikein eli kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi. Huolehdi myös, että nenäliina heitetään käytön jälkeen roskikseen. 
 • Noudata viranomaisen maskisuositusta julkisilla paikoilla, missä turvaväliä ei pysty pitämään. Huolehdi myös, että maski hävitetään oikeaoppisesti. 
 • Laadi terveysturvallisuussuunnitelma, jossa pohdit, miten toteutat OKM:n ja THL:n ohjeet. JYYn tapahtumatuottaja Laura auttaa, jos tarvitset tässä apua!
 • Huomioi tapahtumasi luonne, reunaehdot, osallistujamäärä ja paikka sekä niihin liittyvät rajoitukset. Kysy neuvoa JYYn asiantuntijoilta ja viranomaisilta, jos asia tuntuu epäselvältä. 
 • Huomioi, että esimerkiksi ulkotiloissa pysytteleminen ja päihteettömyys edesauttavat turvaväleistä ja muista turvallisuustekijöistä huolehtimista. 
 • Jos tapahtuman järjestämisessä ei voida noudattaa tai voidaan noudattaa vain osittain viranomaisten tai tapahtumapaikan asettamia ehtoja, kannattaa tapahtuman järjestämisen mielekkyyttä pohtia. JYY suosittelee, että tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa altistetaan turhille lähikontakteille, tulisi olla kokonaan järjestämättä. 
 • Huomioi toiset, kun järjestät tapahtumia. Mieti tapahtumaa myös riskiryhmäläisten näkökulmasta ja muista normaalit saavutettavuuteen liittyvät seikat. 

Linkkejä 

Yhteystietoja 

Laura Partamies
JYYn tapahtumatuottaja
tapahtumatuottaja@jyy.fi
+358 45 137 1961
 

Akseli Ekola
JYYn
hallituksen kulttuurivastaava
akseli.ekola@jyy.fi  

Matti Väätäinen
Jyväskylän seurakunnan oppilaitospappi
matti.vaatainen@evl.fi
+358 50
 594 8167