JYYn tapahtumaohjeistus keväälle 2022

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta kokosi tämän ohjeistuksen järjestöille ja yhteistyökumppaneille  tapahtumien toteuttamiseen ja niihin osallistumiseen keväällä 2022. 

Noudata viranomaisten suosituksia ja ohjeita 

Tässä ohjeistuksessa on huomioitu Jyväskylän yliopiston (JYU), Aluehallintoviraston (AVIn), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP), Jyväskylän kaupungin sekä Opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) tämänhetkiset (15.2.) ohjeistukset ja suositukset. Ohjeistusta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Viranomaiset antavat ohjeita ja suosituksia tapahtumien toteuttamiseen. Ohjeistuksilla ja suosituksilla pyritään turvaamaan kaikki toiminta ja kaikkien terveysjoten suosittelemme niiden noudattamista kaikissa tapahtumissa. 

Turvallinen työskentely- ja opiskeluympäristö muodostuu meidän jokaisen vastuullisella ja turvallisella toiminnalla. Huolehdithan siis osaltasi turvallisuudesta.  

Tämän ohjeistuksen ovat päivittäneet Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tapahtumatuottaja Suvi Liukkonen sekä hallituksen kulttuurivastaava Meri Kärkkäinen, joilta voi kysyä lisätietoja. Heidän yhteystietonsa löytyvät dokumentin lopusta. 

Tällä hetkellä voimassa olevat suositukset 

Aluehallintovirastot antavat tartuntatautilain mukaiset määräykset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 15.2.2022 tehnyt päätöksen, jolla se kumoaa 3.2.2022 annetun, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella voimassa olleen tartuntatautilain (58 §) mukaisen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevan rajoituspäätöksen. Aluehallintovirasto kumoaa määräyksen, koska Keski-Suomen sairaanhoitopiirin antaman asiantuntija-arvion perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset rajoitukselle eivät tällä hetkellä täyty. Päätös kumoamisesta astuu voimaan välittömästi.

Edelleen asiakas- ja toimitilojen sekä tapahtumajärjestäjien tulee joka tapauksessa noudattaa yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka velvoittavat mm. ohjeistamaan asiakkaita koronaturvallisista käytännöistä, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta. Eli yleisötilaisuuksissa järjestäjällä on edelleen velvollisuus huolehtia siitä, että edellä mainitut vaatimukset toteutuvat. Määräys ei koske yksityistilaisuuksia eikä harrastustoimintaa.

Jokaisen yksilön oma vastuullinen toiminta on yhä avainasemassa. Jyväskylän kaupunki suosittelee edelleen vahvasti maskien käyttöä julkisissa tiloissa, korostaa käsihygienian ja turvavälien merkitystä.

Ravintolatoiminnan koronarajoituksista säädetään erikseen tartuntatautilain pykälässä 58 a, jossa kuvattuja rajoituksia hallitus tarkentaa ja lieventää asetuksilla. Näitä voimassa olevia ravintoloita koskevia rajoituksia on noudatettava myös ravintolassa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

Tapahtumissa tulee noudattaa näitä THL:n ja OKM:n ohjeita

Tilaisuuksissa ja julkisilla paikoilla noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Tarkoituksena on varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää koronavirustartuntojen leviäminen mm. seuraavilla toimenpiteillä: 

 • Tapahtumassa on huolehdittava riittävän turvaetäisyydestä ja se tulee säilyttää koko tilaisuuden ajan. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään missään vaiheessa tilaisuutta. 
 • Järjestäjän täytyy ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 
 • THL ja Jyväskylän kaupunki suosittelee vahvasti kasvomaskien käyttöä julkisissa tiloissa ja tapahtumissa
 • Osallistu tapahtumiin vain terveenä. Jos olet oireinen tai sairas, jää kotiin. 
 • Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi.
 • Huomioi kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja
  tilaisuuksien sekä tilojen käytön edellytyksistä. Ole tarvittaessa yhteydessä paikallisiin terveysviranomaisiin tilaisuuden terveysturvallisuuden varmistamiseksi.
 • Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen hallinnasta vastaavan
  toimijan on huolehdittava, että tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta ja suunnitella tapahtuma niin, että se noudattaa näitä ohjeita. Yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestäjä vastaa siitä, että tilaisuus järjestetään osallistujille turvallisella tavalla. 

Huomioi tapahtuman järjestämisessä, että yksityistilaisuuksia sekä anniskeluravintoloita koskevat erilaiset velvollisuudet, joita tulee soveltaa tapahtuman järjestämisessä. Varmista aina tilaisuuden erityispiirteitä koskevat määräykset tapahtumapaikan vastaavalta tai viranomaiselta. 

Jyväskylän yliopiston linjaukset

Jyväskylän yliopiston pääsääntöisenä tehtävänä on opetuksen järjestäminen ja työntekijöiden sekä opiskelijoiden terveyden turvaaminen. 

Jyväskylän yliopisto suosittelee yliopistoyhteisöä noudattamaan turvallisuutta edistäviä periaatteita myös vapaa-ajalla. Kaikki tilaisuudet, joissa kokoontuu ihmisjoukkoja ja joissa ei voida noudattaa turvallisia etäisyyksiä, sisältävät riskin viruksen leviämiseksi. Tulethan kampukselle vain terveenä!

Opetus toteutetaan syksyllä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti, ja suunniteltu lähiopetus toteutetaan kampuksella aina koronatilanteen salliessa. Myös kolmannessa periodissa (tammikuusta 2022 alkava periodi) on toteutettava terveysturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä, joista maskin käyttäminen, käsihygienia ja turvaväleistä huolehtiminen ovat tärkeimmät.

Harrastustoiminta ja tapahtumat kampuksella

Yliopistossa voidaan järjestää sekä sisäisiä että ulkoisia tapahtumia huomioiden terveysturvallisuus ja voimassa olevat viranomaisrajoitukset ja määräykset.

Tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjä vastaa sen turvallisuudesta ja viranomaisrajoitusten noudattamisesta. Tällainen tapahtuma on suunniteltava ja sijoitettava sellaiseen tilaan ja ajankohtaan, jossa siihen osallistuvat ihmiset voidaan erottaa muusta toiminnasta.

Yli 150 henkilön tilaisuuksista ja tapahtumista on laadittava terveysturvallisuussuunnitelma.

Väitöstilaisuudet katsotaan yleisötapahtumiksi, koska ne ovat yleisölle avoimia, julkisia tilaisuuksia. Väitöstilaisuuksia koskevat tämän vuoksi viranomaisten määräykset yleisötilaisuuksien henkilörajoituksista.

Turvallisuudesta tiedottaminen 

 • Viestikää selkeästi ja näkyvästi tapahtumaturvallisuudesta ja keinoista, joilla sitä ylläpidetään 
 • Reagoi viranomaisten antamiin suosituksiin, myös jos ne muuttuvat kesken tapahtuman suunnittelun tai toteutuksen 
 • Tehkää tapahtuman nettisivuille oma turvallisuusosio 
 • Kiinnittäkää huomiota sisäiseen viestintään työryhmänne välillä. Välttäkää tilannetta, jossa yhden järjestäjän sairastuminen estäisi koko tapahtuman toteutumisen. 
 • Ottakaa jo ennen tapahtumaa yhteyttä viranomaisiinjos tarve vaatii. Esimerkiksi jos tapahtuman yhteensopivuus koronasuositusten kanssa askarruttaa, asiasta on hyvä tiedustella viranomaistahoilta. Viranomaisten kanssa käyty keskustelu on hyvä tiedottaa myös eteenpäin. 
 • Muistakaa tiedottaa myös ohjeita siitä, kuinka osallistujan on toimittava, mikäli hän huomaa itsellään koronaoireita tapahtuman jälkeen.  

Viestintä ja julkisuus 

Hyvin viestittynä tapahtumien turvallisuus ja varotoimet lisäävät osallistujien turvallisuudentunnetta, pienentävät mahdollista tartuntariskiä ja tapahtuman järjestäjien riskiä saada tapahtumasta osakseen negatiivista julkisuutta.  

Jos tapahtuma järjestetään huolimattomasti tai varotoimista viestitään huonosti, on suurempi riski että tauti pääsee leviämään tapahtumassa.  

Aina leviämistä ei voi estää parhaallakaan suunnittelulla, joten jo suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa huomioon toimintatavat tilanteessa, jossa joudutaan viestimään mahdollisista altistumisista. 
Jos tapahtumassa tulee paljon korona-altistumisia ja/tai -tartuntoja, myös media todennäköisesti kiinnostuu asiasta. Etukäteen kannattaa suunnitella miten toimitaan tällaisessa tilanteessa, eli ketkä muotoilevat vastauksen medialle ja ketkä ovat vastuussa tiedottamisesta. Järjestöt voivat pyytää JYYltä apua myös näissä tilanteissa. 

Apua jaksamiseen 

Epävarma koronatilanne aiheuttaa turhautuneisuutta ja lisääntyvää huolta. Älä jää yksin huoliesi kanssa ja kannusta myös läheisiä toimijoitasi kertomaan avoimesti koronan nostattamista tuntemuksista. Vertaistuki on tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeää. Myös mm. Nyyti ry ja oppilaitospappi auttavat.

JYYn suositukset tapahtumien järjestämisessä 

 • Tapahtumiin osallistutaan vain terveenä! Jos olet sairas tai oireinen, jää kotiin lepäämään.  
 • Turvaväleistä huolehditaan niin arkitilanteissa kuin tapahtumissakin. Tapahtumajärjestäjän täytyy huolehtia, että turvavälejä on helppo ylläpitää. Tapahtuman osallistujan tulee myös itse pyrkiä pitämään tarvittavia turvavälejä kanssaosallistujiin. 
 • Käsihygieniasta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Pese kädet aina tilaan tullessasi saippualla ja vedellä tai käytä käsidesiä. 
 • Yksi ja aivasta oikein eli kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi. Huolehdi myös, että nenäliina heitetään käytön jälkeen roskikseen. 
 • Noudata viranomaisen maskisuositusta julkisilla paikoilla, missä turvaväliä ei pysty pitämään. Huolehdi myös, että maski hävitetään oikeaoppisesti. 
 • Laadi terveysturvallisuussuunnitelma, jossa pohdit, miten toteutat OKM:n ja THL:n ohjeet. JYYn tapahtumatuottaja Suvi auttaa, jos tarvitset tässä apua!
 • Huomioi tapahtumasi luonne, reunaehdot, osallistujamäärä ja paikka sekä niihin liittyvät rajoitukset. Kysy neuvoa JYYn asiantuntijoilta ja viranomaisilta, jos asia tuntuu epäselvältä. 
 • Huomioi, että esimerkiksi ulkotiloissa pysytteleminen ja päihteettömyys edesauttavat turvaväleistä ja muista turvallisuustekijöistä huolehtimista. 
 • Jos tapahtuman järjestämisessä ei voida noudattaa tai voidaan noudattaa vain osittain viranomaisten tai tapahtumapaikan asettamia ehtoja, kannattaa tapahtuman järjestämisen mielekkyyttä pohtia. JYY suosittelee, että tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa altistetaan turhille lähikontakteille, tulisi olla kokonaan järjestämättä. 
 • Huomioi toiset, kun järjestät tapahtumia. Mieti tapahtumaa myös riskiryhmäläisten näkökulmasta ja muista normaalit saavutettavuuteen liittyvät seikat. 

Linkkejä 

Yhteystietoja 

Suvi Liukkonen
JYYn tapahtumatuottaja
tapahtumatuottaja@jyy.fi
+358 45 137 1961
 

Meri Kärkkäinen
JYYn hallituksen kulttuurivastaava
meri.karkkainen@jyy.fi

Matti Väätäinen
Jyväskylän seurakunnan oppilaitospappi
matti.vaatainen@evl.fi
+358 50
 594 8167