HAKUKUULUTUS: Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsen kaudelle 2020-21

HAKUKUULUTUS

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) julistaa haettavaksi seuraavan tehtävän:

Jyväskylän yliopiston hallituksen opiskelijajäsen

Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa päättäminen yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä sekä rehtorin valitseminen. Jyväskylän yliopiston hallintoelinten tehtävät määritellään yliopiston johtosäännössä, joka on saatavilla osoitteessa: https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/johtosaanto

Nykyisellä toimikaudella hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista yksi on opiskelija. Opiskelijaedustaja valitaan 1.1.2020 – 31.12.2021 kestävälle toimikaudelle.

Hallituksen opiskelijajäsenen tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja pääaine sekä aiempi osaaminen, kokemus ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemus toimitetaan hakuajan puitteissa ylioppilaskuntaan korkeakoulupoliittiselle asiantuntijalle. Hakemuksen voi jättää sähköpostitse tai kirjallisena. Hakuaika tehtävään alkaa ilmoituksen nähtäville asettamisesta ja päättyy 6.10.2019 klo 23:59.

Hakemuspaperit luetaan 7.10. – 8.10. välisenä aikana ja tuolloin päätetään haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaehdokkaiden haastattelut järjestetään 14.10. klo 9.00-14.00, joten hakijoita toivotaan pitämään ko. päivä aikataulultaan väljänä. Edustajisto tekee päätöksen yliopiston hallituksen opiskelijajäsenestä kokouksessaan 22.10. Haastatteluun päässeitä ehdokkaita pyydetään osallistumaan myös edustajiston kokoukseen.

Hakijalta edellytetään Jyväskylän yliopiston tuntemusta ja korkeakouluopintoja. Valinnassa huomioidaan hakijan osoittama motivaatio tehtävän hoitamiseen, kokemus yliopiston hallinnon opiskelijaedustajan tehtävistä ja edellytykset sitoutua tehtävän hoitamiseen koko toimikauden ajan. Hallituksen opiskelijaedustajalta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi katsotaan henkilöt, joilla on oikeus suorittaa Jyväskylän yliopistossa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Kelpoisuuden edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut ennen haun alkamispäivää läsnäolevaksi Jyväskylän yliopistoon. Kelpoisia opiskelijaedustajaksi eivät ole ne yliopistoon päätoimisessa työsuhteessa olevat henkilöt, jotka yliopiston vaalijohtosäännön nojalla ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia yliopiston henkilöstöön kuuluvina.

Tarkemmin hallinnon opiskelijaedustajan kelpoisuudesta ja valinnasta on säädetty ylioppilaskunnan ohjesäännössä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta, joka on saatavilla osoitteessa https://jyy.fi/mika-jyy/asiakirjat/ohjesaanto-hallinnon-opiskelijaedustajien-valinnasta/

Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajien valinnasta päättää erityisen valintatoimikunnan ehdotuksesta ylioppilaskunnan edustajisto.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenelle maksetaan Jyväskylän yliopiston yliopistokollegion päätöksen mukaisesti palkkiota 1200 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan 300 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta.

Lisätietoja:

Arttu Karila
Jyväskylän yliopiston hallituksen opiskelijajäsen 2018-2019
arttu.karila@jyu.fi

Joachim Kratochvil
JYYn korkeakoulupoliittinen asiantuntija
kopo-asiantuntija@jyy.fi