Joustava ja laadukas koulutus tarjoaa ratkaisuja muuttuvan työelämän haasteisiin

Heidi Rättyä. Kuva: Kati Kärkkäinen

Työelämän murros tuo mukanaan valtavasti haasteita sukupolvellemme. Yhden tutkinnon aikana kartutettu osaaminen ei välttämättä tulevaisuudessa riitä enää kattamaan kokonaisen työuran vaatimaa osaamista ja kehittymistä. Muuttuvan työelämän ennakointi on haastavaa, ja nuorelle sukupolvelle se kerryttää paljon epävarmuutta. Yliopistokoulutuksen on mukauduttava muuttuvaan työelämään jo nyt.

Muutos työelämän rakenteissa tuo mukanaan tarpeen jatkuvalle oppimiselle. Osaamista on pystyttävä tulevaisuudessa täydentämään joustavasti missä elämänvaiheessa tahansa. Parhaat keinot jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi eivät kuitenkaan ole yksiselitteiset. SYL on tarjonnut ratkaisuksi alustamallia, joka mahdollistaisi kurssien ja opintokokonaisuuksien poimimisen joustavasti yli korkeakoulurajojen. Toteutuessaan alustamalli loisi erinomaiset puitteet myös jatkuvalle oppimiselle.

Jatkuvasta oppimisesta puhuttaessa on syytä keskustella myös siitä, kuka sen rahoittaa. On ensisijaisen tärkeää, että jatkuva oppiminen ei jää opiskelijoiden maksettavaksi. Yrityksetkään eivät yksinään ole paras mahdollinen rahoittajataho: yritysmaailman rahoitus kasautuisi helposti vain tiettyjen alojen käyttöön. Yksi mahdollinen ratkaisu jatkuvan oppimisen rahoitusdilemmaan voisi löytyä Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamasta strategisesta rahoituksesta. Jos jatkuvan oppimisen edistäminen on OKM:n tahtotila, on valtion syytä myös rahoittaa sitä.

Yksi tärkeimmistä keinoista opiskelijoiden valmistamisessa tulevaisuuden työelämään on kuitenkin laadukas opetus ja  opintojen työelämärelevanssi. Laadukkaalla ja monialaisella koulutuksella saavutettu osaaminen kestää aikaa ja sen päälle on helppo rakentaa. Työelämätaitoja on myös syytä sisällyttää opintotarjontaan ja suoraan kursseihin: tulevaisuudessa oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen tulee olemaan tärkeämpää kuin koskaan. Myös laadukkaan ohjauksen tarve korostuu, kun opiskelijoiden tulisi kyetä kokoamaan relevantteja opintokokonaisuuksia ja reflektoimaan omaa osaamistaan.

Työelämän murros vaatii toimia yliopistokentältä jo nyt. Panostamalla joustavuuteen, monialaisuuteen ja laatuun voidaan koulutusta kehittää niin, että se vastaa aidosti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Työelämän murros on haaste ennen kaikkea nuorille, ja siksi on erittäin tärkeää, että myös nuoret on otettava mukaan tämän päivän päätöksenteossa.

– Heidi Rättyä

JYYn hallituksen jäsen ja ehdokas SYL:n hallitukseen 2019