JYY päivitti yleispoliittisen linjapaperin

Ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi kokouksessaan 21.4. JYYn päivitetyn yleispoliittisen linjapaperin. Linjapaperi avataan edustajiston käsittelyyn edustajistokauden alkupuolella eli kahden vuoden välein.

Mikä on yleispoliittinen linjapaperi?

Yleispoliittinen linjapaperi on dokumentti, jossa linjataan siitä, millaista vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa JYY tekee ja millaisia tavoitteita ylioppilaskunnalla on; niin yliopiston kuin yleisemminkin yhteiskunnan suuntaan. Linjapaperin tarkoitus on siis kuvata tavoitteita, joita JYY kohdistaa organisaation ulkopuolelle kohdistuvaan toimintaan ja vaikuttamistyöhön. Linjapaperi jakautuu viiteen eri pääosioon, jotka ovat: Korkeakoulupolitiikka, Yhteiskunta, Aluepolitiikka, Asuminen sekä Kestävä kehitys. Jokainen osioista on pilkottu pienempiin osioihin, joissa kuvataan aihealueeseen liittyviä vaikuttamistavoitteita. Pähkinänkuoressa: linjapaperissa lukee, mitä mieltä JYY on.

Miksi JYY tekee vaikuttamistyötä?

Ylioppilaskunnan tehtävä on valvoa jäsentensä – eli opiskelijoiden – etuja. Tekemällämme vaikuttamistyöllä pyrimme pitämään huolta, ettei mikään taho – esimerkiksi yliopisto tai kaupunki – tee sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat negatiivisesti opiskelijoiden elämään tai mahdollisuuksiin opiskella. Toisaalta edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä tehdään myös, jotta turvataan, ettei mikään taho vie pois jo saavutettuja etuja ja jotta voitaisiin turvata opiskelijoille entistä paremmat mahdollisuudet elää ja opiskella Jyväskylässä.

Opiskelijan elämä pyörii paljon yliopiston ympärillä ja kampuksella. Opiskelijat ovat kuitenkin osa myös koko kaupunkia ja toimivat monella tavalla myös muissa kuin suoraan opiskeluun liittyvissä ympäristöissä ja yhteisöissä. Siksi meille on tärkeää olla perillä – vaikuttaa ja valvoa – myös kaupungin tekemistä päätöksistä. Haluamme varmistaa opiskelijoille kokonaisvaltaisesti hyvän elämän ja elinympäristön Jyväskylässä.

Yleispoliittinen linjapaperi toimii myös selkärankana JYYn tulevalle kuntapoliittiselle ohjelmalle, jolla ohjataan ylioppilaskunnan kuntavaikuttamista.

Muutoksia ja täsmennyksiä linjapaperiin

Yleispoliittinen linjapaperi hyväksyttiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2018 ja toimi vahvana pohjana nyt päivitetylle versiolle. Vaikuttamistavoitteita ja linjauksia lisättiin, poistettiin ja täsmennettiin. Nyt päivitettyyn linjapaperiin yhdistettiin myös jo vanhentuneet, erilliset asumispoliittinen linjapaperi sekä työelämäpoliittinen linjapaperi.

Linjapaperin päivitysprosessista oli vastuussa JYYn hallituksen jäsenistä koostuva työryhmä. Työryhmä työsti linjapaperia edustajistoryhmien kanssa yhteensä kuudessa työpajassa, jotka oli jaettu aihealueittain. Muutos-, poisto- ja lisäysehdotuksista sekä työpajoissa käydyistä keskusteluista muotoutui lopulta työryhmän käsissä päivitetty linjapaperi, joka hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 21.4. 

Suurimmat muutokset linjapaperissa ovat tarkennukset koulutuspoliittisista tavoitteista korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa, sekä täsmennykset linjapaperin yhdenvertaisuus- ja yhteiskunta-osioihin. 

Korkeakouluun hakeutuminen on varsinkin tänä keväänä puhuttava aihe. Vaikka valtion poikkeustila ei linjapaperin sisältöihin sinänsä vaikuttanutkaan, päivitetyssä linjapaperissa on tarkennettu myös JYYn kantaa aiheesta. Erityisesti korkeakouluun hakemiseen liittyen painotettiin JYYn kantaa siitä, että avoimen väylän roolia yliopistoon hakeutumisessa ei tule lisätä, sillä niin kauan kuin avoimessa yliopistossa opiskelu on maksullista, se ei ole kaikille saavutettava ja yhdenvertainen tapa valita korkeakouluun. Suomessa opiskelu on maksutonta ja sellaisena sen myös tulisi pysyä. 

Yhdenvertaisuus-osiossa JYYn linjoja täydennettiin täsmentämällä, että JYY on feministinen organisaatio. Ylioppilaskuntana näemme, että jokaisella ihmisellä tulisi olla taustastaan riippumatta mahdollisuus yhdenvertaiseen ja arvokkaaseen elämään, hyvinvointiin sekä mahdollisuus osallistua ympäröivään yhteiskuntaan. Yhdenvertaisuus on yksi JYYn neljästä arvosta ja sen edistämiseksi ylioppilaskunta on tehnyt aktiivisesti työtä jo iät ja ajat. Julistautumalla feministiseksi organisaatioksi haluamme korostaa JYYn aktiivista roolia ja pyrkimystä kokonaisvaltaisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseen. Feminismi on terminä laajempi kuin tasa-arvo, sillä feminismi korostaa arvopohjan lisäksi myös aktiivisen roolin ottamista yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tavoitteellista toimintaa rajoittavien rakenteiden purkamiseksi.

Yhteiskunta-osion päivitetyssä versiossa linjataan, että JYY on demokraattinen organisaatio, joka vastustaa aktiivisesti demokratiaa uhkaavia ääriliikkeitä. Koimme tärkeäksi puhua asiasta ääneen ja linjata, että ylioppilaskuntamme ei hyväksy sellaisia liikkeitä tai demokratiaa uhkaavaa toimintaa. JYYn hallitus osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun helmikuussa kannanotollaan “Fasismille ei ole paikkaa demokraattisessa yhteiskunnassa” ja nyt siitä haluttiin linjata myös virallisesti linjapaperissamme.

Kirjoittajat ovat yleispoliittisen linjapaperin päivittämisestä vastuussa olevan työryhmän jäseniä.

Aleksi Murtojärvi
Kunta ja vaikuttaminen
aleksi.murtojarvi@jyy.fi

Karoliina Hollmén
Sosiaalipolitiikka
karoliina.hollmen@jyy.fi


Tämä blogiteksti on osa useamma blogitekstin sarjaa, joissa käydään läpi JYYn toimintaa ja päätöksentekoa. Muut tähän mennessä ilmestyneet blogitekstit: