JYY tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä

Ilmastokestävyyden tiekartta ohjaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa ekologisesti kestävämmäksi. JYYn arvoihin kuuluu vastuullisuus, ja liiketoimintakokonaisuus Soihdun arvomaailmassa näkyy kestävä kehitys. Ilmastokestävyyden tiekartta auttaa JYYn päättäjiä ja henkilöstöä toteuttamaan näitä arvoja sekä kehittämään ylioppilaskunnan toimintoja sellaisiksi, että ne kuormittavat ilmastoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän.

Ilmastokestävyyden tiekartta listaa lukuisia päästövähennyksiin tähtääviä toimintatapoja ja toimenpiteitä sekä tavoitteita. Tiekartta tarjoaa työkaluja niin oman henkilöstön kuin asukkaiden ja jäsenistön päivittäiseen toimintaan, minkä ohella tiekartta toimii myös ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavana dokumenttina.

Miten ilmastokestävyyden tiekartta on tehty?

”Tiekarttaprojekti tehtiin opiskelijoiden ja henkilöstön tiiviissä yhteistyössä. Sekä opiskelijoilta nousseet näkemykset että työntekijöiden ammattitaito olivat avainasemassa, kun ideat etenivät konkreettisiksi toimenpiteiksi ja tavoitteiksi. Koko organisaatiolla on aito halu kehittää JYYn ilmastokestävyyttä.”

-Projektikoordinaattori ja JYYn hallituksen jäsen Jenni Heikkilä

Ilmastokestävyyden tiekartta ja sen luominen oli yksi vuoden 2020 toimintasuunnitelmaprojekteista. Sen työstämiseen ovat osallistuneet ylioppilaskunnan hallituksen ohella JYYn ja Soihdun henkilöstö, edustajistoryhmien edustajat ja EcoReal Oy:n asiantuntijat. Tiekartan laadinta pohjautuu lähtötilanteen huolelliseen kartoittamiseen, mitä varten laskettiin JYYn hiilijalanjälki vuodelta 2019. Sekä hiilijalanjäljen laskenta että ilmastokestävyyden tiekartta keskittyvät koko JYY-konserniin, eli varsinaisen toiminnan ohella ylioppilaskunnan liiketoimintakokonaisuus Soihdun toimintaan. Edustajisto käsitteli ja hyväksyi tiekartan kokouksessaan 17.11.2020.

Millaisia asioita tiekartta sisältää?

JYYn toiminnasta syntyvät päästöt, ja siten myös päästöjä vähentävät toimenpiteet on jaoteltu tiekartassa seitsemän kokonaisuuden alle: lämpöenergia, sähköenergia, vesi, hankinnat, Ilokiven elintarvikeostot, jätteet sekä matkat ja kuljetukset.

Näiden kokonaisuuksien lisäksi tiekartassa on esitetty näkökulmia rakennuttamisesta ja rakennusprojekteista syntyvien päästöjen arviointiin ja vähentämiseen. Päästöjä vähennetään sekä uusia tekemisen tapoja omaksumalla että yksittäisiä kehitysprojekteja ja toimenpiteitä tekemällä. Tiekartan tavoitteet on asetettu pääosin vuoteen 2025.

  • JYYn kiinteistöissä tehdään parannuksia energiatehokkuuteen, ja hukkalämpöä hyödynnetään tehokkaammin. Tavoittelemme 7,5% vähennystä kokonaisenergiankulutukseen vuosina 2019-2025.
  • Vuoden 2021 alusta JYY siirtyy käyttämään uusiutuvaa kaukolämpöä Kortepohjassa ja Vehkakujalla.
  • JYY neuvoo asukkaita ja tilojen käyttäjiä yhä paremmin energian ja veden säästöön sekä jätteiden huolelliseen lajitteluun (kiinnittäen erityistä huomiota kansainvälisten opiskelijoiden tukemiseen).
  • Kasvisruuan suosiota nostetaan Ilokivellä erilaisten kampanjoiden avulla. Liha- ja maitotuotteiden käyttöä vähennetään 10% vuosittain.
  • Suomen sisällä tehtävillä matkoilla ei käytetä lentoja, ja konsernin ajoneuvot siirtyvät kulkemaan uusiutuvalla käyttövoimalla.
  • Rakennuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota rakentamisen ilmastovaikutuksiin sekä päästöjen arviointiin ja kompensointiin.

JYY tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä

JYYn tavoitteena on tehokas ilmastopäästöjen vähentäminen ja sen myötä jatkuvien toimintojen hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Vaikuttavien toimenpiteiden jälkeenkin ylioppilaskunnan toiminnasta aiheutuu väistämättä ilmastopäästöjä. Tämän vuoksi hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii syntyvien päästöjen sitomista toisaalla, eli päästöjen kompensointia. Ylioppilaskunnan jatkuvasta toiminnasta syntyvät vuosittaiset päästöt tulee kompensoida täysimääräisesti viimeistään vuodesta 2025 alkaen.

Ilmastotiekartta ohjaa päivittäistä toimintaa

”Ilmastokestävyyden tiekartan rooli on merkittävä Soihdun liiketoiminnassa tulevina vuosina. Projekti loi JYYn jäsenille ja henkilöstölle paremman tietoisuuden siitä, missä asioissa voimme vaikuttaa JYYn hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tiekartta tulee ohjaamaan Soihdun liiketoiminta-alueita eri toimenpiteiden kautta vähähiilisempään ja vastuullisempaan suuntaan kohti JYYn jäsenistön asettamia arvoja.”

Toimitusjohtaja Timo Lahtinen

Ilmastokestävyyden tiekartta ohjaa ja tukee ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa, ja tarjoaa työkaluja päätöstenteon tueksi. Osa tiekartan toimenpiteistä lähti käyntiin jo dokumentin valmistelun aikana, ja tiekartan aktiivinen toimeenpano käynnistyy vuoden 2021 alussa. Toimenpiteiden toteuttamisen ohella JYYssä kehitetään toiminnan ja päästöjen seurantaa, suunnitellaan kompensaation toteuttamista ja etsitään keinoja rakennusprojektien päästöjen arviointiin ja vähentämiseen.

Tiekartta asettaa JYYlle selvän suunnan kohti ilmastokestävyyttä. Tiekartan toimenpiteet viedään päivittäiseen toimintaan, ja uusia ideoita jaetaan ja kehitetään jatkuvasti. Ylioppilaskunta näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä, ja vaatii myös sidosryhmiltään kunnianhimoisia tekoja ilmasto- ja ympäristökestävyyden parantamiseksi.

 

Jenni Heikkilä
Projektikoordinaattori
JYYn hallituksen jäsen

 


Lue muut JYYn ilmastotiekarttaan liittyvät postaukset

Lue muut tekstit, joissa käydään läpi JYYn toimintaa ja päätöksentekoa: