JYYn kysely: Lähi- ja etäopetus jakavat opiskelijoiden mielipiteitä — hybridimalliin suhtaudutaan positiivisesti 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY teetti tammikuussa 2022 kyselyn, jolla kartoitettiin opiskelijoiden mielipiteitä lähi- ja etäopetukseen liittyen. Kyselyn tulosten analyysi on nyt valmistunut, ja tulosten perusteella lähi- ja etäopetus jakavat vahvasti mielipiteitä opiskelijoiden keskuudessa. 

Kyselyn perusteella valtaosa opiskelijoista (47%) kokee, että lähiopetuksen lisäämisellä on positiivisia vaikutuksia heidän elämäntilanteeseensa. 39% vastaajista kokee, että lähiopetuksen lisääminen vaikuttaa heidän elämäntilanteeseensa negatiivisesti.  

Pieni enemmistö (47% – 43%) ei kuitenkaan kannattanut lähiopetuksen lisäämistä.  

-Kyselyn tulokset kertovat, että mielipiteet lähi- ja etäopetuksesta jakautuvat vahvasti. Osalle opiskelijoista etäopetus on tuonut kaivattua joustavuutta, mutta lähiopetuksen positiivinen vaikutus opiskelijoiden elämäntilanteisiin on kuitenkin merkittävä, toteaa JYYn hallituksen puheenjohtaja Aija Hokkanen.

Lähiopetuksella positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin 

Kyselyn vastausten perusteella lähiopetuksella koettiin olevan laajasti positiivisia vaikutuksia. Merkittäviksi positiivisiksi vaikutuksiksi nostettiin muun muassa lähiopetuksen tuomat sosiaaliset suhteet ja kontaktit (22% vastaajista) sekä arjen ja opiskelun rytmitys (10% vastaajista). Lisäksi lähiopetuksen koettiin vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi opiskelumotivaatioon sekä oppimisen laatuun.  

Lähiopetuksen lisäämisellä on kuitenkin myös negatiivisia vaikutuksia monen opiskelijan arjessa. Noin 22% vastanneista kertoi, että elämän ja opiskelun yhteensovittaminen on lähiopetuksessa haastavampaa johtuen esimerkiksi oleskelusta tai työskentelystä toisella paikkakunnalla. Osa vastaajista (8%) koki myös korona-altistumisen riskin stressaavaksi ja kuormittavaksi.  

Etäopetuksen koettiinkin vaikuttavan positiivisesti muun muassa opintojen joustavuuteen sekä opiskelun ja työn sekä opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.  

-Korona-aika on tutkitusti heikentänyt opiskelijoiden hyvinvointia. Lähiopetukseen paluulla on kyselymme perusteella merkittäviä positiivisia vaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin ja siksi JYY on tukenut yliopiston päätöstä lisätä lähiopetusta, Hokkanen kertoo. 

Hybridiopetukseen suhtaudutaan positiivisesti 

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista merkittävä enemmistö (85%) suhtautui hybridiopetuksen lisäämiseen positiivisesti. Hybridiopetuksen eduiksi koettiin erityisesti sen lisäämä joustavuus. Hybridiopetukseen suhtautui negatiivisesti 8% vastaajista. Hybridimallin negatiiviseksi vaikutukseksi nostettiin muun muassa opetuksen laadun mahdollinen heikentyminen. 

-Tuemme yliopistoa opetuksen kehittämisessä koronavuosien oppien perusteella, jotta opiskelijoiden toivoma joustavuus säilyisi kuormittamatta kuitenkaan henkilöstöä, Hokkanen toteaa. 

Lisätietoja: 

Aija Hokkanen
JYYn hallituksen puheenjohtaja
puh. +358 45 137 1964
hpj@jyy.fi

Lue lisää: 

JYYn lähiopetuskyselyn tulokset (pdf)

https://www.terveytemme.fi/kott/index.html