Järjestämis- ja osallistumisavustukset

Ylioppilaskunnan myöntämien avustusten tarkoituksena on tukea JYYn piirissä toimivien yhdistysten, opiskelijaryhmien ja yksittäisten opiskelijoiden järjestämiä tapahtumia sekä osallistumisia erilaisiin tapahtumiin. Avustuksilla JYY haluaa kannustaa jäseniään sekä piirissään toimivia yhdistyksiä aktiivisuuteen ja uusien toimintamuotojen käynnistämiseen. Yhdistysten varsinaisen toiminnan tueksi haetaan JYYn yleisavustusta. Yleisavustukset tulevat hakuun aina maaliskuussa ja hausta ilmoitetaan erikseen.

JYYn hallitus päättää avustusten myöntämisestä noin kahden viikon välein pidettävissä kokouksissaan. Tarvittaessa hallitus voi pyytää hakevalta taholta lisäselvitystä. Hakemukset on toimitettava liitteineen ja allekirjoitettuna JYYn keskustoimistoon jäsenpalvelu- ja järjestösihteerille viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa. Tapahtuman jälkeen siitä kirjoitetaan raportti, joka palautetaan nettilomakkeella viimeistään kuukausi tapahtuman jälkeen. Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille raportin palauttamisen jälkeen. Avustuksiin tarkoitettuja lomakkeita saa JYYn keskustoimistolta tai internetistä JYYn sivuilta.

 

Hakukriteereistä yleisesti

Avustusta myönnetään korkeintaan 500 euroa/hakeva taho/vuosi, enintään viiteen eri projektiin.

Avustus voidaan myöntää myös tappiontakauksena, mikäli se on projektin luonteen huomioon ottaen mahdollista. Avustusta ei ole tarkoitettu voittoa tavoitteleviin projekteihin.

Avustuksia myönnettäessä suositaan projekteja, jotka

 • tukevat opiskelijan hyvinvointia
 • kannustavat laajaa joukkoa opiskelijoita osallistumaan
 • ovat avoimia ja huomioivat esteettömyyden
 • kannustavat myös kansainvälisiä opiskelijoita osallistumaan
 • ovat omaperäisiä
 • ottavat huomioon opiskelijan edunvalvonnan
 • ovat päihteettömiä
 • ovat luonteeltaan yleissivistäviä, lisäävät tietämystä eri tieteenaloilta ja tukevat opintoja
 • ovat poikkitieteellisiä
 • huomioivat kattavasti ympäristön

Kannustamme yhdistyksiä järjestämään tapahtumia ylioppilaskunnan tiloissa, kuten Ilokivessä, Opinkivellä, Lillukassa, Rentukassa ja muissa Kortepohjan tiloissa. Myös erilaisia tavaroita, kuten liikuntavälineitä, on mahdollista lainata ylioppilaskunnalta ja korkeakoululiikunnalta.

Kannustamme realistisen budjetin suunnitteluun ja avoimuuteen kulujen käytön suhteen. Realistisessa budjetissa tulee pyrkiä siihen, ettei JYY ole ainut mahdollinen tulolähde. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakevan tahon tulee miettiä realistinen omarahoitusosuus, joka voi olla järjestävän tahon omasta vuosibudjetista tai esim. pääsylipputuloista. Järjestämisavustuksissa tämän voi merkitä esim. 150€ kokonaisbudjetista, omarahoitusosuus 50€.

 

Avustusten hakeminen

Avustuksia voi hakea yksittäinen opiskelija, opiskelijaporukka, joukkue, rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys tai useampi yhdistys yhdessä. Myönnettävän avustuksen summa riippuu tapahtuman tai kilpailun sisällöstä, sekä osallistuvien JYYn jäsenten määrästä.

 • Järjestämisavustusta haetaan kun järjestö järjestää itse tapahtuman tai projektin.
 • Osallistumisavustus on tarkoitettu järjestön jäsenten tai ryhmän osallistumismaksukuluihin jonkun muun tahon järjestämään tapahtumaan tai lajikokeiluihin.

Hakulomake

 

Kaikissa avustushakemuksissa tulee olla liitteenä seuraavat selvitykset:

 • kuvaus projektista:
  • selkeä ja kattava kuvaus projektista/tapahtumasta ja sen tarkoituksesta; kenelle tapahtuma on suunnattu etc.
  • arvioitu osallistujamäärä, JYYn jäsenten määrä eriteltynä
  • perustelut, miksi tukea tulisi myöntää
  • tapahtuman/projektin aikatalu
  • tieto mahdollisesta osallistumismaksusta
 • projektin/tapahtuman talousarvio:
  • tulot ja menot eriteltyinä
  • tapahtuman omarahoitusosuus
  • muut tahot joilta tukea tai avustusta on mahdollisesti haettu
  • JYYltä haettava summa

 

Avustusten käsittelyprosessi

Avustuspäätökset käsitellään joko järjestö- tai liikuntasektorin kesken, riippuen tapahtuman luonteesta. Molemmilla sektoreilla käsittelyprosessi on samanlainen ja päätöksen myönnetystä avustuksesta tekee JYYn hallitus.

Hakemuksen käsittely:

 • Hakemukset toimitetaan jäsenpalvelu- ja järjestösihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, johon avustusta haetaan.
 • JYYn hallitus käsittelee sektorin, jonka piiriin avustus kuuluu, esityksestä avustukset kokouksessaan.
 • Hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle annetaan tieto päätöksestä viipymättä JYYn hallituksen kokouksen jälkeen.

Avustusraportin käsittely:

 • Hakemuksen yhteyshenkilö täyttää tapahtuman jälkeen avustusraportti-lomakkeen liitteineen (kuitit) viimeistään kuukausi tapahtuman jälkeen. Mikäli loppuraportti palautetaan myöhässä, avustusta tapahtumaan ei makseta.
 • Avustusraportin pohjalta avustus maksetaan hakemuksessa mainitulle tilille, mikäli raportti sisältää tarvittavat tiedot ja tositteet.
 • Avustusraportit, jotka koskevat liikunnallisiin aktiviteetteihin myönnettyjä avustuksia tuodaan tiedoksi JYYn liikuntavaliokunnalle.

Onko suunnitelmissanne järjestää jokin uusi, idearikas ja laajasti opiskelijoita palveleva tapahtuma, joka ei kuitenkaan täytä yllä lueteltuja kriteereitä? Olemme JYYssä aina kiinnostuneita uusista tapahtumakonsepteista. Olkaa rohkeasti ja hyvissä ajoin yhteydessä, jotta voimme kehitellä yhteistyökuvioita!

 

Lisätietoja

Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri
Ismo Puhakka
050 430 6747
jasenpalvelusihteeri@jyy.fi

Sosiaalipoliittinen asiantuntija
Juulia Saukkonen
050 307 0540
sopo-asiantuntija@jyy.fi

Hallituksen järjestövastaavat
Petri Laaksonen
petri.laaksonen@jyy.fi

Hallituksen liikuntavastaava
Karoliina Hollmén
karoliina.hollmen@jyy.fi

JYYn keskustoimisto
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Keskussairaalantie 2
40600 Jyväskylä